Røyken voksenopplæring holder til i en egen fløy på Spikkestad ungdomsskole.

Nøkkelinformasjon

Vårt tilbud: 

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven på nivå A1, A2, B1 og B2.
    Deltakere som ikke har rett til gratis opplæring etter introduksjonsloven, kan likevel få opplæring hos oss. Ta kontakt for å få oppgitt tider og pris.
  • Opplæring etter opplæringsloven på grunnskolens område for voksne, §§ 4A-1 og 4A-2 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_5
  • Norskprøver fire ganger i året (se kompetansenorge.no for tidspunkt og påmelding).
    Ta kontakt med oss for å avtale tid.
  • Statsborgerprøver og prøver i samfunnskunnskap.
    Ta kontakt med oss for å avtale tid.

Alle som ønsker en varig oppholdstillatelse i Norge, må gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Spesielle forhold kan gi grunn til fritak for denne plikten. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om dette.

Nyttige lenker:

Opplæringsloven

Introduksjonsloven

Kompetanse Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Åpningstider

Mandag til fredag 08.00 - 15.30

Telefon

409 07 977

E-post

Besøksadresse

Ovnerudveien 1
3430 Spikkestad