Tjenesten gjelder for grunnskoleelever bosatt i Røyken. Elever kan få gratis skoleskyss av følgende grunner:

Avstanden fra hjemmet til skolen

  • Elev på 1. årstrinn med mer enn 2 kilometer til skolen
  • Elev på 2.-10. årstrinn med mer enn 4 kilometer til skolen

Elever med mer enn 2 og 4 kilometer til skolen trenger ikke søke om skyss med buss. Skolen sender lister til busselskapet. Å få busskort gjelder som vedtak om skoleskyss. Kontakt skolen dersom du er usikker på om eleven har rett på skyss.

Der det ikke går buss må foresatte søke om skyss med taxi. Søknaden sendes skolen. Søknadsskjema utleveres på skolen. Brakar sender vedtak til foresatte med kopi til skolen.       

Funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade

Her må det legges ved to skjemaer som du får fra skolen. Søknaden sendes/leveres på skolen, som sender den til Brakar.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Det er ikke gratis skyss til og fra SFO - unntatt for elever med funksjonsnedsettelser. Skyssen gis bare når det er skole, ikke i ferier. Skjema under punkt 2 må legges ved.

Delt omsorg

For å ha rett til skyss må eleven gå på nærskolen sin (den skolen som er nærmest der barnet er folkeregistrert). Eleven må bo tilnærmet like mye hos begge foreldre, og det må være forutsigbart hvor barnet bor slik at det er mulig å planlegge en skyss. Eleven må ha mer enn 2 kilometer (1.trinn) eller 4 kilometer(alle andre trinn) eller rett etter punkt 2.

Meldinger om uregelmessigheter/ klage på tilbudet sendes på e-post til: