Vedtekter for kommunal skolefritidsordning i Røyken kommune. (Vedtatt av kommunestyret den 30.08.2012)

§ 1 Formål og innhold

Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringslovens § 13-7.” Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.- 4.årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. -7.årstrinn.”

Skolefritidsordningene skal vektlegge barnas behov for tilsyn, omsorg og trygghet. Den skal gi dem et tilbud som gjør at de opplever fritid og frihet under tilsyn og trygge grenser. 

Innhold og virksomheten skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring.

Skolefritidsordningene er en del av nærmiljøet.  Dette skal det tas hensyn til ved planlegging bla. ved å søke samarbeid med lokale organisasjoner, bruke skog og mark nær skolen og nærmiljøet for øvrig.

Innen 1. januar hvert år legger SFO på den enkelte skole fram en serviceavtale som minimum beskriver: Kvalitet i alle ledd, bredde i aktivitetstilbudet, sunt kosthold og tett oppfølging med fokus på de ansattes holdninger

Planene for det pedagogiske og sosiale innholdet i SFO, herunder konkret

hva SFO legger opp til av aktiviteter, innarbeides i serviceavtalen og sendes foreldrene hver høst, og vårsemester.

Leksehjelp kan legges i SFO- tiden (utgått ved K-styrevedtak 2014)

§ 2 Eierforhold

Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken eies og drives av Røyken kommune.

§ 3 Opptaksmyndighet og opptakskriterier

Opptaksmyndighet

Rektor ved hver skole har ansvaret for opptaket til SFO.

Opptakskriterier

Tilbudet om SFO gjelder alle barn på 1.- 4.trinn. For barn med særskilte behov gjelder tilbudet t.o.m. 7.trinn.

§ 4 Opptaksperiode, endringer og oppsigelse  

Hovedinntaket skjer 1.mars. Tildelt plass gjelder fra 1.august samme år. 

Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside.
 
Plass i SFO beholdes inntil det foreligger skriftlig oppsigelse, dog senest i løpet av 4. årstrinn. For barn med særskilte behov kan plassen beholdes til og med 7. årstrinn. 
Endringer i omfang av SFO kan gjennomføres i hht.  politisk vedtatte åpningstider og valgmuligheter i SFO i Røyken kommune.

Det er mulig for foresatte å benytte SFO- tilbud enkeltdager ved akutte behov.

Eventuell skyldig betaling til kommunens barnehager skal være oppgjort før det blir innvilget plass i kommunal skolefritidsordning.

Oppsigelsestiden er 3 måneder. Oppsigelsestiden regnes fra den 1. i måneden etter mottatt oppsigelse. Plassen kan benyttes og må betales i oppsigelsestiden. 

Ved gjentakende misligholdes av hentetid etter stenging, kan plassen bli sagt opp med 1 måneds skriftlig varsel.

Uteblitt betaling for 2 måneder fører til oppsigelse av plassen. Dette blir varslet skriftlig.

Klage på kvalitet i SFO er ikke grunnlag for kortere oppsigelsesfrist enn 3 måneder. Klage på innholdet rettes til SFO- leder, evt. rektor.

Ved særlige tilfeller kan oppsigelsesfristen forkortes til 1 måned.

               - Når barnet på grunn av sykdom ikke kan være med i skolefritidsordningen.

               - Når eleven bytter skole

§ 5 Åpningstider

Skolefritidsordningen er åpen i henhold til den til enhver tid politisk vedtatte bestemmelse om åpningstider i skolefritidsordningen. Foresatte valgmuligheter på omfang i tid i SFO, framgår av bestemmelsene for åpningstider.

§ 6 Betaling for skolefritidsordningen

Kommunestyret fastsetter for hvert kalenderår de årlige satsene for opphold i de kommunale skole­fritid­sordningene (november/desember). 

Ved vesentlige endringer i pris, dvs. mer enn pris-/lønnsvekst, varsles foresatte skriftlig.  Varslingen er 14 dager i tillegg til oppsigelsesfristen (14 dager + 3 måneder).  Økning som følge av pris- /lønnsvekst blir ikke forhåndsvarslet.

Forfall for betalingen er den 1. i hver måned. 

Betalingssatser er i hht. ønsket omfang av tid i SFO, jf. politisk vedtatte valgmuligheter for SFO- åpningstider.

§ 7 Aktivitetstilbud fra lokale lag og foreninger

Private tilbydere skal kunne legge betalte tjenester inn i SFO- tiden. Det skal også åpnes for at det kan gjelde barn som ikke går på SFO.

1. Det er tillatt å informere om aktiviteter i SFO- tiden.

2. SFO- og skoleansatte skal ikke brukes til å dele ut reklame.

3. Røyken kommunes retningslinjer om utlån og utleie av lokaler er gjeldende.

§ 8 Styring og ledelse

Skolefritidsordningene i Røyken er administrativt underlagt Kommunalsjef for oppvekst og utdanning.

Rektor har det øverste administrative og pedagogiske ansvaret for skole­fritidsordningen ved den enkelte barneskole.

Elevrådet/FAU/Skolemiljøutvalget/ Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole 
kan behandle saker som gjelder SFO.

§ 9 Bemanning og personalet

Den som ansettes som daglige leder for en skolefritidsordning skal ha pedagogisk høgskoleutdanning (førskolelærer, lærer eller tilsvarende).

Skolefritidsordningens bemanning skal være tilstrekkelig til at tjenesten kan drives på forsvarlig vis.

Personalet i skolefritidsordningene er underlagt samme taushetsplikt som personalet i grunnskolen, og ved tilsetting må det framlegges politiattest i hht. Opplæringslovens krav.

§ 10 Leike- og oppholdsmiljø

SFO benytter skolens arealer til formålet.

SFO er underlagt Opplæringslovens § 9a og Forskriften om Helse- og miljørettede tiltak i barnehager og skoler

§ 11 Forsikring

Kommunen har en kollektiv ulykkesforsikring for barn. Forsikringen gjelder ikke ved aktivitet i private aktørers regi i SFO- tiden.

§ 12 Skyss

I henhold til Opplæringsloven§ 7-3 gis det ikke skyss til og fra skolefritidsordningen. Unntak er barn som på grunn av funksjonshemming eller foreløpig skade eller sykdom, har behov for skyss. Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene. Retten til skyss gjelder uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolefritidsordningen.

§ 13 Ordensregler

Ordensreglene for grunnskolene i Røyken gjelder også skolefritidsordningen.

§ 14  utgår

§ 15 Iverksettelse og endringer av vedtektene 

Vedtektene iverksettes den 1.januar 2013 og erstatter tidligere vedtekter.

 

Revidert 30.8.2013