Søknad og søknadsskjema

Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunens servicetorg.

Det kan hentes ved personlig fremmøte eller tilsendes etter forespørsel på tlf. 31 29 60 00 eller 

 • Det skal leveres ett skjema for hver inntektsbringende voksen i husstanden
 • Flere barn kan føres på samme skjema
 • Dokumentasjon om inntekt og formue skal følge vedlagt
 • Søknaden gjelder for ett skoleår (f.o.m. august t.o.m. juni)
 • Juli måned er betalingsfri
 • Dersom kriteriene oppfylles, innvilges søknaden f.o.m. påfølgende måned; 
 •          hvis det for eksempel  søkes 2. april, gjelder friplass fra 1. mai
 • Søkes det i mai, kan vedtak gjelde ut juni året etter
 • Innvilgede søknader har ikke tilbakevirkende kraft

Behandling av søknad

 • Barnet må være registrert bosatt i Røyken kommune (Folkeregister)
 • En av foreldrene må være registrert bosatt i Røyken kommune (Folkeregister)
 • Årsinntekt beregnes ut ifra alle voksne inntektsbringende i husstanden
 • Husstandens inntekt beregnes etter retningslinjer i politisk vedtak 09.02.2012.

Følgende inntekter medregnes:

 • brutto lønnsinntekt
 • skattepliktige trygder
 • barnebidrag
 • studielån og stipend


Følgende inntekter regnes ikke med:

 • kontantstøtte
 • sosialhjelp
 • kursstønad fra NAV
 • barnetrygd
 • grunn-/ og hjelpestønad

Søkere med inntekt under 3G får innvilget friplass

Grunnbeløpet (1G) benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden.

VIKTIG! Ved eventuell økt inntekt, er søker ansvarlig for å informere om dette.