Røyken kommune jobber aktivt med kriminalitetsforebygging og tiltak mot rus blant unge. Vi har blant annet foreldremøter, klassebesøk og informasjonsstand på ungdomsskolene.

  • Foreldremøter

Kommunen holder i samarbeid med politiet møter med foreldre som har barn i ungdomsskolen. Målet med disse møtene er å få gode holdninger og økt kunnskap om rus og kriminalitetsfoerbygging. Disse møtene arrangeres på våren for 8. trinn og  på høsten for 9. trinn. For 10. trinn er det møter i samarbeid med Røyken videregående. Alle foreldre med barn i ungdomsskolen mottar invitasjon via post eller e-post i forkant av møtene.

  • Klassebesøk

Vi har utarbeidet skolemateriell som 9. klasse skal jobbe med i forhold til rus. I etterkant av dette arbeidet kommer SLT-koordinator på besøk til klassene for å snakke om rusmidler.

  • Informasjonsstand

Hver høst arrangerer politiet, helsetjenestene og Røyken videregående informasjonsstand på kommunens ungdomsskoler. Her informeres det om rus og rusutfordringer, hjelpetilbud, prevensjon, psykisk helse, videre utdanningstilbud, kriminalitet og konsekvenser.