Vi samarbeider med barnehager og skoler og bidrar til tidlig innsats for utvikling, læring og inkluderende læringsmiljø. Vi er sakkyndig instans etter barnehageloven og opplæringsloven.

Våre tjenester

 • Vi hjelper barnehager og skoler gjennom organisasjons- og kompetanseutvikling med tilrettelegging for barn og unge med særlige behov. 

 • Vi deltar i flerfaglig samarbeid for å bidra til helhet og sammenheng. 

 • Vi utreder vansker i utvikling og læring. Vi gir råd om tiltak i sakkyndig vurdering som grunnlag for enkeltvedtak etter barnehageloven og opplæringsloven. Dette gjelder:

  • spesialpedagogisk hjelp i barnehage

  • spesialundervisning i grunnskolen

  • rett til tegnspråkopplæring, punktskrift mm.

  • framskutt eller utsatt skolestart

  • fritak fra opplæringsplikten 

Vi ønsker

 • å samarbeide om gode løsninger

 • at henvisning for sakkyndig vurdering gjøres i samarbeid med barnehage og skole 

I samarbeid med PPT skal du oppleve at

 • du blir lyttet til og tatt på alvor

 • du får tilstrekkelig informasjon om saksbehandling og saksgang

 • saksbehandling som er i tråd med gjeldende retningslinjer

 • vi overholder avtaler

 • vi er opptatte av å få frem barnets stemme

 • vi hjelper med å se helhet og sammenheng

 • vi har høy faglig kvalitet

 • vi samarbeider med barn, voksne, foresatte, barnehage, skole og andre instanser  

Elev på videregående?

For elever med rettigheter for videregående opplæring er det organisert en Fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste- og oppfølgingstjeneste (PP-OT).
PP-OT kan kontaktes på telefonnummer 32 80 86 50.

Kontaktinformasjon

PPT
Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Enhetsleder: Ida Edel Rognerud
Tlf: 31 29 60 00
e-post: