Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.

Råd og utvalg

  • Skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
  • Skal tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak så tidlig som mulig. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Råd og utvalg ved hver skole

  • samarbeidsutvalg (grunnskolen)
  • skoleutvalg (den videregående skolen)
  • elevråd (begge skoleslag)
  • foreldreråd (grunnskolen)

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

 

FAU-ledere

FAU-ledere ved grunnskolene i Røyken 2017-2018

Skole                           

Navn                        

E-post                                           

Torvbråten skole

Sten Høydal

 

Nærsnes skole

Morten Myhre   

 

Hyggen skole

Hanne   Guttormsen

  

Spikkestad barneskole

Camilla Hedum Andersen

 

Frydenlund skole

Steffen Jensen

Midtbygda skole

Hege Merete Bakken Davey

 

Sydskogen skole

Lene Kristiansen Fox 

Slemmestad barneskole

Siri Trujillo


 

Slemmestad ungdomsskole

 Mikael Sørensen

 

Spikkestad ungdomsskole

Tor Jørgen Johannessen

Røyken ungdomsskole

Linda Berglund

 

 

 

 

 

 

Kommunalt foreldreutvalg

KFU-leder: Erik Hermansen 

KFU består av 1 representant fra hvert av de 11 FAU-ene (barne- og ungdomsskolene) i Røyken kommune. 
KFU jobber med/tar opp saker som er av felles interesse for skolene - sett fra foreldrenes synsvinkel. 

Klage på manglende elevmedvirkning