Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.

Råd og utvalg

  • Skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
  • Skal tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak så tidlig som mulig. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Råd og utvalg ved hver skole

  • samarbeidsutvalg (grunnskolen)
  • skoleutvalg (den videregående skolen)
  • elevråd (begge skoleslag)
  • foreldreråd (grunnskolen)

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

 

FAU-ledere 2016 - 2017

 FAU-ledere; fra høsten 2016-2017

Skole                         

Navn                        

Mail                                           

Torvbråten skole

Sten Høydal

Nærsnes skole

Morten Myhre   

 

Hyggen skole

Per Sennels

Spikkestad barneskole

Alexander Gaska

 

Frydenlund skole

Steffen Jensen

Midtbygda skole

Espen Olsen

Sydskogen skole

Lene Kristiansen Fox 

Slemmestad barneskole

Siri Trujillo


Slemmestad ungdomsskole

Aage Bartnes 

Spikkestad ungdomsskole

Lars Dalsgaard Christensen

Røyken ungdomsskole

Arne Thune Wiiger

 

Kommunalt foreldreutvalg

KFU-leder: Erik Hermansen 

KFU består av 1 representant fra hvert av de 11 FAUene (barne- og ungdomsskolene) i Røyken kommune. 
KFU jobber med/tar opp saker som er av felles interesse for skolene,- sett fra foreldrenes synsvinkel. 

Klage på manglende elevmedvirkning