Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.

Råd og utvalg

  • Skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
  • Skal tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak så tidlig som mulig. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Råd og utvalg ved hver skole

  • samarbeidsutvalg (grunnskolen)
  • skoleutvalg (den videregående skolen)
  • elevråd (begge skoleslag)
  • foreldreråd (grunnskolen)

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

 

FAU-ledere

FAU-ledere ved grunnskolene i Røyken 2018-2019

Skole                           

Navn                        

E-post                                           

Torvbråten skole

Martin Risberg

 

Nærsnes skole

Kristin Jørstad

 

Hyggen skole

Lisbeth Ax Syvertsen

  

Spikkestad barneskole

Hilde Wiik Aarseth

 

Frydenlund skole

Steffen Jensen

Midtbygda skole

 Hege Merete Bakken Davey

 

Sydskogen skole

Elin M. Lilloe-Wall

Slemmestad barneskole

 Vegard Pettersen

 

Slemmestad ungdomsskole

Lena Beckmann Fagerli

Spikkestad ungdomsskole

Brit Alice Nesset

Røyken ungdomsskole

Linda Berglund

 

 

 

 

 

 

Kommunalt foreldreutvalg

KFU-leder: Erik Hermansen 

KFU består av 1 representant fra hvert av de 11 FAU-ene (barne- og ungdomsskolene) i Røyken kommune. 
KFU jobber med/tar opp saker som er av felles interesse for skolene - sett fra foreldrenes synsvinkel. 

Klage på manglende elevmedvirkning