Slalåmbakken på Gleinåsen oppgraderes til en moderne snøpark for både ski, snowboard og akebrett.

August 2019

Prosjektet er i sin siste fase, som i all hovedsak dreier seg om å "møblere" snøparken.

Entreprenøren har nå etablert transportbåndet, og lys langs østsiden av bakken, på toppen og ved skileiken.
Det er plantet busker i samråd med naboer i randsonene langs bebyggelsen på begge sider.

 

Modellbildene er ikke nøyaktig i forhold til detaljer, endelig plassering av stier oppover i bakken vil bli tilpasset terreng og drensystem.

Det vil gå en sti på tvers av bakken fra Glitreveien til Barlindveien med tilpasning over båndet, og fra parkeringen inn til bakken og oppover i bakken på innsiden av båndet.
Fra Barlindveien opp til toppen vil den eksisterende stien fremdeles være tilgjengelig på utsiden(langs) av båndet. Området på nedsiden er det planlagt skileik som vil bli avrettet og ryddet opp.

Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av høsten 2019.

November 2017


Arbeidene er delt i to faser. Terrengarbeidet, som er fase 1, skal snart ferdigstilles. Når nødvendig brukstillatelse er gitt, kan bakken brukes til aking og skilek vintersesongen 2017-18.

Prosjektering av fase 2, som omfatter utforming av bakken og skiheis med mer er godt i gang og blir ferdig i 2018.

Et oppdatert forslag til møblering og detaljutforming av snøparken blir utarbeidet i løpet av året.

Prosjektet er forsinket grunnet flere forhold i tillegg til behandling av naboklager. VIVA IKS skal skifte ut og fornye den gamle hovedvannledningen fra vanntårnet på toppen av bakken og ned til Midtbygda skole før fase 2 kan gjennomføres.

Juli

Masse fylles på og bakken begynner å ta form.


Januar 2017

Anlegget skal kunne brukes hele året med snøaktiviteter om vinteren og stier og løyper for turgåing og sykling i sommerhalvåret. Skogen skal fjernes, store mengder masse kjøres inn og det skal lages en gressbakke med naturlig fjell innimellom. Masse fylles på og bakken begynner å ta form.

Utstyr til snøaktiviteter, som tautrekk, snøkanoner, lys og elementer (bokser og rails) i bakken, skal søkes om senere.

November 2016

Oppstart med å fjerne skog og kjøre inn masse for å planere bakken vår 2017. Saken er ferdigbehandlet hos Sivilombudsmannen. Klagen ble ikke tatt til følge.

Prosjektet er forsinket på grunn av naboklager.  Fylkesmannen tok ikke klagen til følge og rammesøknaden er godkjent. Naboene har nå brakt saken inn for Sivilombudsmann. Fylkesmann har besluttet utsatt iverksetting inntil Sivilombudsmannen har behandlet klagesaken. Behandlingstid fra 4 – 12 måneder. Forhåpentligvis i løpet av 2016.

2015

Den 29.1.15 vedtok formannskapet å bevilge 500.000 kroner for å oppgradere slalåmbakken på Gleinåsen til en moderne snøpark for både ski, snowboard og akebrett.

Planen er at snøparken skal være klar til bruk i vinter 2016.

Det blir et enkelt skitrekk, hopp, lyskastere og rails/bokser som man kan kjøre oppå med ski og snowboard. Bakken får en mobil snøkanon for å sikre en lengre og mer forutsigbar sesong.

Anlegget er kostnadsberegnet til 2 200 000 kroner som inkluderer alt grunnarbeid og planlegging i tillegg til en del utstyr til snøparken.

Prosjektet finansieres ellers med spillemidler, utbyggingsbidrag fra Block Watne og midler bevilget av Ungdommens Kommunestyret.