Det er vedtatt at det skal bygges et nytt servicebygg på Høvikvollen. Fundament på eksisterende bygg brukes til nytt bygg som skal inneholder toaletter og garderober. Prosjekteringsarbeidet starter i 2016 og servicebygget skal stå klart til bruk sommersesongen 2018.

Plantegning under viser plassering av bygget i terreget i dag. Området rundt bygget skal opparbeides for å synliggjøre servicebygget og forbinder dette området til friarealet. Noen løvtrær skal fjernes og ny plen etableres. Det skal også lages ny gangvei for å kunne lett komme til servicebygget fra forskjellige retninger.