Drift og vedlikehold

Røyken Eiendom AS gjennomfører planlagt vedlikehold på de kommunale formålsbyggene etter en årlig plan godkjent av kommunen. Rapporten viser tiltakene og status.

Vedlikeholdsplan ajour pr. 20.2.2018.

Radonmålinger på bygg


Her kan du se oversikten på radonmålinger i de kommunale bygg som ligger under Røyken Eiendom. Målinger blir utført hver vinter. Måleapparatene blir plassert på forskjellige steder i byggene hver gang målinger foretas.

Der hvor det ble målt for høye verdier er driftstiden på ventilasjonsanlegget justert slik at verdiene ikke overskrider grensen for tiltak, 100bq. Det utføres kontrollmåling av tiltakene.

Legionella-kontroll

Her kan du se oversikten over legionellakontroll i de kommunale bygg:
Januar 2016 
September 2016
Januar 2017

Der det kan være fare for legionellaoverføring til mennesker, spesielt i dusjer, blir det gjennomført kontroll to ganger i året i juli/august og desember/januar.

Vann med en temperatur på 70 - 80c spyles gjennom plassene. I områder hvor det ikke er mulig å spyle, brukes det klor. Vannet blir testet for legionella på et laboratorium med jevne mellomrom.