Røyken Eiendom skal installere anlegg for å utnytte solenergi på taket til Bråset bo- og omsorgssenter. Solenergien skal benyttes til produksjon av varme og elektrisk energi.

Taket på Bråset er spesielt egnet for solenergi og valgt som arena for dette spennende pilotprosjektet. Sykehjemmet har ekstra stort behov for varmt vann i sommerhalvåret da beboerne har behov for å dusje ofte. Røyken Eiendom planlegger å starte prøvedrift av anlegget i oktober - november 2017. (Solcellene blir testet i løpet av november 2017). Solcellene settes i drift fra 1.februar 2018.

Tiltaket er i tråd med Norges klimamål om å redusere energibruk og produsere energi tilsvarende det man bruker innen 2030.

Solenergi
Solenergi er betegnelsen på den energien som solen produserer og avgir gjennom stråling og kan i hovedsak utnyttes på to måter; produksjon av varme (også kalt solvarme) og produksjon av elektrisk energi (også kalt solstrøm).

Nytt anlegg på taket
I alt 160 solceller skal monteres på et 260m2 stort området. Solcellene fanger opp solvarmen som føres inn i bygget på strømkretsen og bidrar til forsyning av strøm tilsvarende årlig strømforbruk til tre eneboliger.

Det skal også monteres solfangere på et 160 m2 stort område. Her settes det opp paneler som fanger opp energi fra sola og som varmer opp vann/glycol som føres inn til byggets tappevannsbeholdere og sørger for varmt vann. Dette tilfører energi tilsvarende årsforbruket til 6 eneboliger.

For ytterligere informasjon kontakt:
Prosjektleder Bjørn W. Jensen, Røyken Eiendom AS
Telefon 918 48 244
E-post: