Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og kommuneloven. Røyken har 27 representanter i kommunestyret.

 

Formannskapets medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet har 9 faste medlemmer.

Utvalgene

Kommunestyret velger på sitt konstituerende møte medlemmer og varamedlemmer til utvalgene. Kommunestyret velger også leder og nestleder til hvert utvalg.

Utvalget har sju faste medlemmer inkludert utvalgets leder og nestleder.

Følgende oppgaver er lagt til utvalget:

 • Saksforberedelse og innstillinger til kommunestyret i saker relatert til barn og unges oppvekstvilkår. Herunder saker relatert til skole og barnehage.

Oversikt over møtene i oppvekstutvalget samt møtepapirene finner du i møtekalenderen. Møtene er åpne for publikum.

Lenke til møtekalenderen.

Utvalget har sju faste medlemmer inkludert utvalgets leder og nestleder.

Følgende oppgaver er lagt til utvalget:

 • Saksforberedelse og innstillinger til kommunestyret i saker relatert til helse og omsorg.

Oversikt over møtene i helse- og omsorgsutvalget samt møtepapirene finner du i møtekalenderen. Møtene er åpne for publikum.

Lenke til møtekalenderen.

Utvalget har sju faste medlemmer inkludert utvalgets leder og nestleder.

Følgende oppgaver og myndighet er lagt til utvalget:

 • Saksforberedelse og innstillinger til kommunestyret i saker relatert til kultur, friluftsliv, idrett og frivillighet.
 • Avgjøre tildeling av stipender og priser som sorterer under kulturformål, samt fordele kommunens overføring av midler til frivillige lag og foreninger innenfor kulturformål.

Oversikt over møtene i kulturutvalget samt møtepapirene finner du i møtekalenderen. Møtene er åpne for publikum.

Lenke til møtekalenderen.

Utvalget har fem faste medlemmer inkludert utvalgets leder og nestleder.

Følgende oppgaver er lagt til utvalget:

 • Saksforberedelse og innstillinger til kommunestyret i saker relatert til næring.
 • Føre en aktiv dialog og samhandling med næringslivet på vegne av kommunen.

Oversikt over møtene i utvalg for næringspolitikk samt møtepapirene finner du i møtekalenderen. Møtene er åpne for publikum.

Lenke til møtekalenderen.

Utvalget har fem faste medlemmer inkludert utvalgets leder og nestleder.

Følgende oppgaver er lagt til utvalget:

 • Saksforberedelse og innstillinger til kommunestyret i saker relatert til miljø, klima og samferdsel.
 • Innstillinger og oppfølging av kommunal miljø- og klimaplan.
 • Innstillinger og oppfølging av kommunal samferdselsplan.
 • Saksforberedelse og innstillinger til kommunestyret i saker vedrørende miljø og klimaregnskap.
 • Føre en aktiv dialog og samhandling i miljø-, klima og samferdselssaker på vegne av kommunen.

Oversikt over møtene i utvalg for miljø, klima og samferdsel samt møtepapirene finner du i møtekalenderen. Møtene er åpne for publikum.

Lenke til møtekalenderen.

Utvalget har sju faste medlemmer inkludert utvalgets leder og nestleder.

Følgende oppgaver og myndighet er lagt til utvalget:

 • Saksforberedelse og innstillinger til kommunestyret i saker vedrørende detaljreguleringer etter plan- og bygningsloven (pbl) § 12-3 jf. § 3-3 og endringer av detaljreguleringer etter pbl § 12-4, såfremt planforslaget er i samsvar med overordnede planer, eller at dette er løst ved en prinsippavklaring i formannskapet.
 • Behandling og vedtak i klage i byggesaker med dispensasjoner etter plan- og bygningsloven og reguleringsplaner med bestemmelser, der rådmannen er delegert vedtaksmyndighet. 
 • Saksforberedelse og innstillinger til kommunestyret i klagesaker vedrørende reguleringsvedtak hvor utvalget også har behandlet saken i første omgang.
 • Behandling og vedtak vedrørende dispensasjon til tiltak i strandsonen. Med strandsonen menes i denne sammenheng strandsoneavgrensningen slik den er definert i pbl § 1-8 eller annen særskilt byggegrense fastsatt i plan.
 • Behandling og vedtak i saker vedrørende midlertidige forbud mot tiltak etter pbl § 13-1 delegeres til bygningsrådet.
 • Utvalget skal føre en systematisk oversikt over alle delegerte vedtak som fattes. Revisjonen, kontrollutvalget eller kommunestyret kan når de måtte ønske det be om å få oversikt over alle eller et utvalg av vedtak som er fattet.

  Oversikt over møtene i planutvalg og bygningsråd samt møtepapirene finner du i møtekalenderen. Møtene er åpne for publikum.

  Lenke til møtekalenderen.

Andre råd og utvalg

Utvalg opprettet av kommunestyret

 

Utvalget har sju faste medlemmer inkludert utvalgets leder og nestleder.

Følgende oppgaver er lagt til utvalget:

 • Forvaltning etter Viltloven med tilhørende forskrift. Herunder fatte alle vedtak som ikke etter lov må fattes av kommunestyret selv.

 

Administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet innenfor vedtatt budsjett i alle saker som tilhører kommunens arbeidsgivervirksomhet. Administrasjonsutvalget består av fem faste folkevalgte medlemmer, tillitsvalgte og representanter fra administrasjonen.

Administrasjonsutvalgets møter holdes for lukkede dører med mindre utvalget selv bestemmer annet.

Forhandlingsutvalget består av administrasjonsutvalgets folkevalgte medlemmer og ledes av administrasjonsutvalgets leder. De avgjør bl.a. saker som omhandler fastsetting/endring av lønn for personer ansatt av kommunestyret, kommunalsjefer samt ivaretar den løpende oppfølgingen av arbeidsgiverrollen overfor rådmannen.

Utvalget består av ni faste medlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperiode. Medlemmene er de samme som i formannskapet. Kommunestyret velger leder og nestleder.

 

Klageutvalget er kommunens særskilte klageutvalg etter forvaltningslovens § 28, 2. ledd.

Utvalget består av fem faste medlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperiode. Leder velges blant faste- eller varamedlemmer til kommunestyret som ikke sitter i klageutvalg I. Medlemmene skal være fra helse- og omsorgsutvalget (2) og oppvekstutvalget (2).

Klageutvalg 2 behandler og avgjør klager på enkeltvedtak som er fattet av formannskapet, innenfor området helse-, sosial-, barnevern – og opplæring.

Valgstyret består av ni medlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperiode. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Valgkomitéen har følgende arbeids- og ansvarsområder:

 • ·       Valgstyret har det overordnede ansvaret for den formelle og praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av kommune-, fylkestings-, sametings- og stortingsvalg.
 • ·       Valgstyret er videre ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte.
 • ·       Valgstyret tar stilling til organiseringen og arbeidsdelingen mellom valgstyret og administrasjonen hva gjelder praktiske forberedelser og gjennomføring av valg.
 • ·       Prinsipielle spørsmål skal likevel alltid til behandling i valgstyret.

Følgende oppgaver er lagt til valgstyret:

 • ·       fastsette frister for listeforslag ved kommunestyrevalg
 • ·       behandling av søknader om fritak for å stå på liste ved kommunestyrevalg
 • ·       godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg
 • ·       utlegging av godkjente listeforslag til offentlig ettersyn
 • ·       oppnevne stemmestyrer
 • ·       risikovurderinger og forslag til sikkerhetstiltak i valggjennomføringen
 • ·       godkjenne valget
 • ·       behandle klager på valggjennomføringen

 

Valgstyret saksforbereder og innstiller til kommunestyret i følgende saker:

 • ·       fastsetting av valgdag (-er)
 • ·       fastsetting av antall stemmesteder for forhåndsstemming og på valgdagen, samt åpningstidene for disse
 • ·       fastsetting av antall stemmekretser
 • ·       godkjenning av kommunestyrevalget

 Oversikt over møtene i valgstyret samt møtepapirene finner du i møtekalenderen. Møtene er åpne for publikum.

 

Valgkomitéen består av syv medlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperiode. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Valgkomitéen har følgende arbeids- og ansvarsområder:

Valgkomitéen har ansvar for å foreslå kandidater til de posisjonene som er nevnt under, samt saksforbereder og innstiller til kommunestyret som omfatter valg, fritakssøknader og endringer av:

 • medlemmer og varamedlemmer til politiske utvalg
 • styremedlemmer og varastyremedlemmer til selskaper som kommunen har eierandel i og andre kommunale samarbeid
 • medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet, i samarbeid med Hurum kommune
 • meddommere
 • lagrettemedlemmer
 • jordskiftedommere
 • skjønnsmedlemmer 

Oversikt over møtene i valgkomiteen samt møtepapirene finner du i møtekalenderen. Møtene er åpne for publikum.

 

Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS  (KUBIS) er et interkommunalt samarbeid som har som formål å yte sekretær- og utredningsbistand til kontrollutvalgene i våre 17 samarbeidskommuner. KUBIS overordnede mål er å bidra til å skape tillit til den kommunale virksomheten hos innbyggerne i kommunene.