25.02.2015 behandlet kommunestyret møtesak nr. 5/16

Følgende ble vedtatt:

"Følgende tekst i kommuneplanens bestemmelser §§ 7.8.2, 7.9.2 og 12.2 tas ut (hhv.):

"Det tillates kun ett boligbygg/fritidsbygg per fradelt tomt" og "Frittliggende sekundære boenheter tillates ikke".

Endringen i kommuneplanen følges opp, og evalueres i formannskapet etter et år. Dette for å sikre at eventuelle uheldige utslag eller annen misnøye avdekkes tidlig. "