Kunngjøring av planforslag til offentlig ettersyn

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14, og vedtak i planutvalget 12.2.2015, legges forslag til ny kommuneplan ut til offentlig ettersyn fra 5.3.2015 til 24.4.2015.

Formannskapet behandlet forslag til kommuneplanens arealdel 12.2.2015, og fattet enstemmig følgende vedtak:

Lenke til sak 0018/15 og vedtak, førstegangsbehandling i formannskapet:

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside www.royken.kommune.no (under kunngjøringer) og på servicetorget på Røyken rådhus.

Planens dokumenter følger som lenker nederst i denne artikkelen.

Formål med planen
Formålet med kommuneplanens arealdel for Røyken kommune 2015-2027, er å vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og
arealbruk, jf. plan- og bygningsloven § 11-5, og legge til rette for fremtidig vekst og utvikling av kommunen.

Utfyllende kommentar
Forslaget til kommuneplanens arealdel er justert i henhold til formannskapets vedtak av 12.2.2015. Beskrivelse av justeringene finnes i vedlegg til oversendelsesbrevet (Beskrivelse av justeringer).

Høringsdokumentene
Plandokumentene består av:
Planforslag - Kommuneplanens arealdel for Røyken kommune 2015-2027:

Korrigering som gjelder innspill nr. 701b (lagt til 24. mars 2015):

I dokumentet  Beskrivelse av justeringer, er det listet opp hvilke gnr. og bnr. som er foreslått å omdisponere til arealformål boligbebyggelse. Her er det dessverre listet for mange gnr./bnr. Innspillet omfatter disse gnr./bnr.: 81/2, 73/2, 73/8, 73/6, 73/10, 73/7, 73/9.

Følgende dokumenter er bakgrunnsdokumenter til planforslaget:

Innspill og merknader til planen må sendes innen 24. april.