Oversikt over mottatte innsigelser og merknader til kommuneplanens arealdel for Røyken kommune 2015-2027

Frist for offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Røyken kommune 2015-2027, gikk ut 24. april 2015. Oversikt over mottatte merknader og innsigelser pr. 26. mai 2015, finner du under:

Oversikt over merknader og innsigelser i tabell

 Avsender

 Tema

Fylkesmannen i Buskerud, NVE, Statens Vegvesen

Innsigelse til innspill 101, 104, 404, 407, 409, 410, 411, 412, 423, 424, 503, 505, 508a, 701b, 702, 807b, 818. Innsigelse pga. manglende KU for tema, eller innspill. Samordnet bolig- areal- og transportplanlegging. Manglende ivaretakelse av flom- og skredfare. Hensynet til dyrka mark.
Merknader og faglige råd til flere innspill/tema.

NVE

Trekker innsigelse.

Jernbaneverket

Innsigelse, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging.

Riksantikvaren

Innsigelse til 104, 413 og 503

Asker kommune

Varsel om innsigelse til 101, 104, 107, 404, 503, 505. Samordnet bolig- areal- og transportplanlegging.

Buskerud fylkeskommune

Merknad manglende KU for riks- og fylkesveinettet (veisystem/kollektivtransport), kulturminner.

Akershus fylkeskommune

Uttalelse. Støtte til varsel om innsigelse fra Asker kommune.

Kystverket sør-øst 

Merknad om hoved- og billed.

Skogen  

Innspill endre arealformål gbnr. 76/72

Røyken historielag

Merknad til innspill 104, (kulturminner). Saksbehandling.

Røyken historielag

Merknad til innspill 104, (kulturminner). Saksbehandling.

Oslofjorden friluftsråd

Merknad til innspill 105, 201, 601, 606, m.m.

Bøe og Hagen

Merknad til innspill 505.  Infrastruktur, g/s-vei, m.m.

Hyggen Vel

Merknad tema lokalsamfunn Hyggen. Trafikksikkerhet i tilknytning til skole og barnehage.

Røyken bondelag

Merknad til innspill 407, 423, 408, 505. Omdisponering av dyrka mark.

Oppsals Vel Veilag  

Merknad til forslag om veiløsning Hallenskog.

Memo Eiendom  

Merknad til innspill 303, Spikkestad terasse.  

Skiforeningen

Merknad tema klima og energi, folkehelse, løypetraseer.  

Arkitekt mnal Sjåvåg

Merknad til bestemmelsene.

Vesledammen vel og Kleiverdammen vel  

Merknad til innspill 404 og 508 

Jacobsen

Merknad til byggegrense (kystsonen) 

Nærsnes Vel

Merknad tema kyststien/strandsone, transport og infrastruktur, skole/fritidsaktiviteter.  

Miljøpartiet De Grønne

Merknad tema grønnstruktur, arealstrategi, fortetting/tettsteder, elveparker/turområde, boligbygging, næring, samferdsel, transport, Hallenskog.

Rud
Rud situasjonskart

Innspill endre arealformål gbnr. 5/37.  

Sennels

Merknad til innspill 701a og b (73/1). Oppretting av feil.  

Spikkestadbakken BRL m.fl.

Merknad til innspill 304. Merknad til saksbehandling.  

HAB Construction

Merknad anmodning om konsekvensutredning av innspill 102.  

Havskjold

Merknad korreksjoner og innspill 503.  

Berntzen

Innspill utvidelse av areal gbnr. 74/77, 74/30, 75/80.  

Sønsterød

Merknad bekreftelse av støtte til innspill 611.  

Nest Invest  

Merknad ønsker opprettholdt innspill 401 og 402.  

Franzefoss  

Merknad korrigering av forslag innspill 803.  

Huse

Merknad ber om ny vurdering av skoletomt innspill 809.  

Kjekstad Gård  

Merknad til innspill 403, feil i saksdokumentene.  

Haugen

Innspill endre arealformål gbnr. 36/58.  

Kjøbli

Merknad til innspill 818. Må forkastes.  

V. Hansen

Merknad til innspill 701a og b, forslag til justering.

Østskogen Vel

Merknad til innspill 101, 107, 110. Veikapasitet.  

Naturvernforbundet i Røyken og Hurum

Merknad tema befolkningsvekst, planbeskrivelse/planforslag, fortetting/naturområder, innspill 503 og 505, 101, 104, 107, 701, 702, næring, 818, 801, 817, landbruk, naturkvaliteter, byggegrense mot sjø, samordnet kollektiv og transport. idrett- og friluftsliv/idrettsanlegg Bødalen/naturmangfold, bestemmelser.

Sageng

Innspill endre arealformål gbnr. 50/502.

Røyken Næringsråd

Merknad næring og næringsarealer.  

FAU Sydskogen 

Merknad til trygg skolevei.  

Wasmuth. E-post
Kart forslag
Kart gjeldende  
Kart

Merknad anmodning om å beholde gjeldende arealformål gbnr. 50/502.  

Mauritz

Merknad til Båthavn i Åros.

Kjernsmo  

Merknad tema skiløyper.  

Halvorsen og Reine

Innspill endring gbnr. 7/3 m.fl.  

Nordre Åros Vel

Merknad til innspill 813.  

Salutaris Eiendom

Merknad til innspill 805. Anmodning om at det settes av arealer.   

Ski

Merknad klage på vedtak innspill 302.  

Oppedal

Merknad endre arealformål gbnr. 43/530.

Salutaris Eiendom

Merknad anmodning om ny saksbehandling innspill 504.  

Block Watne

Merknad anmodning om ny vurdering av 411, 420.

Engen

Merknad supplerende opplysninger 412.  

Samlet PDF

Innsigelser og merknader i samlet pdf dokument.