Vedtak av kommuneplanens arealdel for Røyken kommune 2015-2027

Kommunestyret har i møte den 1.10.2015 vedtatt kommuneplanens arealdel for Røyken kommune 2015-2027, med følgende vedtak:

Vedtak
a) Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-5 vedtas forslag til kommuneplanens arealdel med plankart (datert 22.09.2015), bestemmelser (datert 24.09.2015), planbeskrivelse (datert 21.09.2015), retningslinjer (datert 22.09.2015), veiledning (datert 23.09.2015), og kart for differensiert bebyggelse (datert 24.09.2015). Når kommunestyret har vedtatt planen, endres tittelfeltet i plankartet, og riktig dato og saksnummer for offentlig ettersyn og vedtak i kommunestyret fylles ut.

b) Rådmannen kan gjøre mindre redigeringer i plandokumentene inkludert plankart, dersom dette ikke får betydning for realinnholdet. Med dette menes å rette opp rent tekniske feil, åpenbare inkurier, skrivefeil, og tilsvarende.

c) Felt 420 (B37 i kommuneplanen for 2011 – 2023) videreføres med arealformål boligbebyggelse.

d) Planområde 412 omdisponeres til arealformål boligbebyggelse.

e) Setningene ”Det tillates kun ett boligbygg/fritidsbygg per fradelt tomt” og ”Frittliggende sekundære boenheter tillates ikke” fjernes fra bestemmelsene til kommuneplanen for Røyken kommune 2015 – 2027.

f) Kommunestyret legger forslag til endring av bestemmelsenes §§ 7.8.2, 7.9.2 og 12.2 (siste avsnitt) ut på høring/offentlig ettersyn. 

Det vises til plan- og bygningsloven § 11-16. Innsigelse og vedtak av departementet:

Fylkesmannen i Buskerud, Riksantikvaren, Jernbaneverket, NVE, Statens vegvesen og Asker kommune hadde tidligere innsigelse til kommuneplanens arealdel. Disse er frafalt, med unntak av planområde 107, 404, 412 og 508 b, c og d. Planen har derfor ikke rettsvirkning for disse planområdene. Planen for øvrig har direkte rettsvirkning fra kommunestyrets vedtak den 1.10.2015. Kommunestyret har også vedtatt retningslinjer, veiledning og temakartet Sone for differensiert bebyggelse. Disse dokumentene legger føringer for videre arbeid med reguleringsplaner og byggesaker. 

I henhold til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1, pkt. 1.5.1 Område med innsigelse, er planområder der kommuneplanens arealdel ikke har direkte rettsvirkning, vist som hvite felt i plankartet. Dette gjelder altså planområdene: 107, 404, 412 og 508 b, c og d. (Det gjelder ikke det hvite feltet som viser kommunedelplan for Båtstø). 

Røyken kommune vil anmode fylkesmannen i Buskerud om å oversende planen til kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse, med henvisning til plan- og bygningsloven § 11-16.

Kommunestyret har vedtatt å sende forslag til endret bestemmelse for §§ 7.8.2 , 7.9.2 og 12.2 ut på høring/offentlig ettersyn. Egen kunngjøring om dette finner du på kommunens hjemmesider, under fanen ”kunngjøringer”. 

Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-6. Kommuneplanen omfatter kart og bestemmelser som er gjeldende fra vedtaksdato.

Vedtaket kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.   

Kommunen gjør oppmerksom på at kommunens kartsider ikke er oppdatert i tråd med vedtatt kommuneplan. Kartsiden vil oppdateres i løpet av 4. kvartal 2015. Oppdateringen vil bli kunngjort på kommunens nettsider. 

Overgangsperiode
Det åpnes for en overgangsperiode for behandling av byggesaker. Komplett søknad om tiltak som er mottatt og registrert innen 1.12.2015, kan behandles etter kommuneplanens arealdel vedtatt 1.12.2011.

Dokumenter
Merk: Det er gjort mindre redigeringer, etter at denne saken ble kunngjort første gang. Bestemmelser og veiledning for områder det er innsigelse til, er tatt ut av dokumentene som nå ligger på denne siden.

Bestemmelser og veiledning som er skrevet ut før 9.10.2015, har ikke med de nyeste oppdateringene.

  1. Vedtak i kommunestyret 1.10.2015
  2. Plankart
  3. Bestemmelser
  4. Planbeskrivelse
  5. Retningslinjer og veiledning
  6. Temakart. Soner for differensiert bebyggelse
  7. Rådmannens innstilling (saksframlegg til sak 0066/15)