Vedtatte planer

Planer under arbeid

  • Utvikling av rehabiliteringskjedeni samarbeid med Sunnaas sykehus
  • Vold i nære relasjoner. Del2. Voksne,
  • Psykisk helse (minus rus) 2014-2017
  • Arbeidskultur og bemanningssentral
  • Tjenesteutvikling til mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Legeplan
  • Rusmiddelpolitisk 2016-2020

Planer til revidering

  • Pleie og omsorg 2009-2019