Krav og forventninger

Generelt om kommunens krav og forventninger

Røyken kommune har eierposisjoner i mange ulike selskaper. Begrunnelsen til å organisere kommunal virksomhet i selskaper har blant annet vært knyttet til lønnsom effektivisering, økt økonomisk handlingsrom, spesialisering, forenkling og transparens og interkommunalt samarbeid.

Et dilemma knyttet til selskapsdannelse er at det reduserer mulighetene for direkte politisk styring og kontroll. Dette er en virkning av at styringen skjer i henhold til de rammer som følger av blant annet selskapslovgivningen. For å kompensere for ulemper med redusert direkte styring har kommunen valgt å etablere visse krav og forventninger til kommunens selskaper.

Røyken kommunes forventninger til selskapene kan variere, og er blant annet avhengig av type virksomhet, bransje og kommunens mål med selskapet. I tillegg til gjeldende lovgivning er det imidlertid utarbeidet noen overordnede krav og forventninger til samtlige selskaper / samarbeidskonstellasjoner som kommunen eier.

Krav til kompetente styrer

Styret har til oppgave å forvalte selskapet, herunder å føre løpende tilsyn med selskapets daglige ledelse og virksomheten for øvrig. En annen viktig funksjon for styret er å tilføre ønskelig kompetanse til virksomheten.

Styrene i kommunens selskaper skal være kompetente. Dette betyr at styret som kollegium skal bestå av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig.

Styremedlemmene skal ha følgende samlede kompetanse og erfaring:

  • Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, vedtekter, organisasjon og historie.
  • Kunnskap om de aktuelle lover, forskrifter og avtaler som har betydning for selskapets drift.
  • Kompetanse om private og kommunale regnskapsprinsipper, evne til å lese økonomiske utviklingstrekk og foreta nødvendige grep når nødvendig.
  • Kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen samt kunnskap om konkurrerende virksomheter.
  • Kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid.
  • Kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning, herunder de politiske og samfunnsmessige utfordringene til enhver tid.

Utvikling, verdiskapning og avkastning

Røyken kommune forvalter store verdier på vegne av fellesskapet og er opptatt av langsiktig utvikling, verdiskaping og avkastning på eierskapet. Forventninger til avkastning, utbytte og resultater skal derfor være en sentral del av dialogen med kommunens selskaper.

For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål enn rent forretningsmessige, og som ikke opererer i et marked, vil avkastningsforventinger kunne erstattes av andre mål, som effektivitetsmål. Det er imidlertid viktig for Røyken kommune som eier at også selskaper med sektorpolitiske målsetninger drives effektivt. Videre skal politiske og samfunnsmessige målsetninger oppnås med en mest mulig effektiv bruk av resurser.

Etiske retningslinjer

Røyken kommune forventer at kommunens selskaper drives på en etisk forsvarlig måte. Dette innebærer at Røyken kommunes etiske retningslinjer og overordnet arbeidsgiverpolitikk skal være førende også i kommunens selskaper. Videre forventes at alle kommunens selskaper har utviklet egne holdninger til forhold som etikk, arbeidsforhold, likestilling, forebygging av korrupsjon, sosial dumping, miljø og integrering. Disse holdningene bør integreres i selskapenes virksomhet og strategier.

Røyken kommunes standpunkt med henvisning til etiske retningslinjer og andre strategier overfor de aktuelle virksomhetene skal kommuniseres på eiermøter og overfor de personer fra Røyken kommune som er valgt inn i styrer i kommunens selskaper.