God eierstyring

1. Det skal etableres utbytte og avkastningskrav for selskaper som opererer i et marked. For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål vil avkastningsforventinger erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål.

2. Det skal være en hensiktsmessig og forsvarlig balanse mellom egenkapital og gjeld i det enkelte selskap som skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.

3. I selskaper hvor kommunen har en eierandel på over 10 % eller innskudd av egenkapital på over 1 million skal den som eier gi klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene.

4. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon. Røyken kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling, representantskap og eiermøter.

    5. Røyken kommunes ordinære valgkomité har ansvar for å fremme forslag om styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap for kommunestyret. Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets/foretakets egenart og kommunens formål med eierskapet.
    6. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. Leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende

7. 

Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.

    8. Det skal være åpenhet knyttet til Røyken kommunes eierskap og til selskapenes virksomhet.

9. Normene i Røyken kommunes etiske retningslinjer skal ligge til grunn for den virksomhet som utøves i de selskap og foretak som kommunen har eierinteresser i.