Aktivt eierskap

Røyken kommune ønsker å være en god eier for sine virksomheter og har en klar ambisjon om å inneha en aktiv eierskapsrolle som bidrar til verdiskapning i virksomhetene. Under "Aktivt Eierskap" finner du informasjon om diverse tiltak som skal sikre at Røyken kommune utøver et aktivt eierskap.

Valg av styrerepresentanter

Røyken kommune stiller krav om at styrene i kommunens selskaper er kompetente. I egenskap av eier har kommunen til oppgave å sørge for at styrene sammensettes slik at de kan utøve sitt virke som et kompetent organ.

Kommunestyret avgjører i møte om hvem som kommunen skal nominere til de ulike styrene, etter innstilling fra kommunens valgkomité. Valgkomiteens innstilling legges frem hvert år innen utgangen av januar.

En gruppe fra administrasjonen, valgt av rådmann, bistår valgkomiteen med forslag til styremedlemmer basert på hvilken profil valgkomiteen ønsker til de ulike styrene. Rådmann utformer et forslag til vedtak med begrunnelser og bakgrunnsinformasjon, på bakgrunn av valgkomiteens anbefalinger.

Obligatorisk opplæring av styremedlemmer

Røyken kommune skal sørge for at alle som velges som styremedlemmer på bakgrunn av forespørsel fra kommunen har eller gis en god opplæring i hva det innebærer å være styremedlem.

Obligatorisk opplæring gis til alle som er valgt inn i styrer som representanter for kommunen hvert annet år, for å sikre at disse kan utøve sin styrepresentasjon på en profesjonell måte.

Eierstrategi

En god eier bør ha et et formål med og en strategi for sitt eierskap, og dette bør tydeliggjøres for selskapet. For å sikre dette kan kommunen lage en eierstrategi. Eierstrategier kan regulere forhold som eiernes formål og strategi med eierskapet, forventninger til selskapet, informasjonsbehov, strategisk retning og kjernevirksomhet, mål m.v. 

Røyken kommune utarbeider individuelle eierstrategier for de selskaper hvor kommunen har en eierandel på over 10 % eller innskudd av egenkapital på over 1 million. Eierstrategien vil danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med selskapet. Dersom eierskapet er delt bør en slik eierstrategi være felles og utarbeidet sammen med øvrige deleiere av selskapet.

Eierskapsstrategier behandles og vedtas av kommunestyret, hvilket sikrer at den politiske debatten foregår i kommunestyret, og ikke i de enkelte selskapets styre.

Representasjon i selskapenes eierfora

Det er i hovedsak to eierfora i de selskapene hvor Røyken kommune har eierinteresser: Generalforsamling (aksjeselskaper) og Representantskap (interkommunale selskaper).

I de selskaper hvor kommunen eier alle aksjer eller andeler, er det ordføreren som utgjør generalforsamlingen. I øvrige selskaper er det ordføreren, eller den som kommunestyret velger, som stiller i disse eierfora på vegne av kommunen. Den som stiller i eierfora på vegne av kommunen har da både tale- og stemmerett.

I de tilfeller hvor ordfører selv ikke deltar på eiermøter har varaordfører og rådmann i prioritert rekkefølge en generell fullmakt til å representere Røyken kommunes stemmer på eiermøter.

Dersom det er andre enn ordføreren som stiller i eiermøter, må denne personen ha med skriftlig fullmakt for å kunne være berettiget til å avgi stemme på kommunens vegne.

Utvidet representasjon på eiermøter

Eiermøter er som regel den eneste mulighet aksjonærer/andelseiere har til å få en direkte dialog med selskapets ledelse. Det er mulig å komme med spørsmål og gi kommentarer på eiermøter.

Minst en person fra kommunens administrasjon, som er valgt av rådmann skal alltid delta på selskapenes eiermøter sammen med ordføreren, eller den kommunestyret har vedtatt skal representere kommunen på eiermøter. Representanter fra administrasjonen har ikke tale- eller stemmerett på eiermøter, med mindre den samme personen også er bemyndiget til å representere kommunen i eiermøtet.

Den personen som stiller på eiermøte sammen med ordføreren har ansvaret for at ordføreren stiller godt forberedt på eiermøtet. Årsberetninger og årsregnskaper skal være gjennomgått, og det skal være foretatt en kort oppsummering av forhold som eventuelt ønskes kommentert.

Kontroll og tilsyn

Røyken kommunes kontrollutvalg utfører kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal dessuten, minst én gang i valgperioden, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll som skal vedtas av kommunestyret. Med utgangspunkt i planen skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om de kontroller som er gjennomført samt resultatene av disse.

Utarbeidelse av eiermelding

Røyken kommunes eiermelding skal være oppdatert. Delen om kommunens eierposisjoner skal revideres årlig, mens delen om kommunens overordnede eierstyring skal revideres hvert fjerde år.

Eiermelding beskriver kommunens eierposisjoner og overordnede eierskapsstrategier som gjelder for samtlige selskaper og virksomheter som kommunen har eierskap til. Formålet med eiermeldingen er å få et rammeverk og et verktøy som kan bidra til å sikre at kommunen ivaretar sine eierinteresser på beste måte i forhold til de enkelte selskapers/samarbeids strategier og overordnede mål. Videre bidrar eiermeldingen til åpenhet.

Den første utgaven av kommunens eiermelding ble vedtatt i 2012, og denne ble revidert for første gang i november 2014. Eiermeldingen kan du lese her.

Eiermeldingens dell II revideres årlig, og ble sist revidert 30. september 2016. Del II kan du lese her.