Bakgrunn og formål

Røykens eiermelding

Røyken kommunes eierportal tar utgangspunkt i den informasjonen som fremkommer i kommunens eiermelding.

Eiermeldingen skal bidra til at kommunen er en god og aktiv eier som ivaretar sine eierinteresser på beste måte i forhold til selskapenes strategier og overordnede mål. Videre skal eiermeldingen bidra til åpenhet rundt kommunens overordnede eierskapsstrategier og eierposisjoner.

Kommunestyret i Røyken vedtok kommunens første eiermelding i 2012. Eiermeldingen ble revidert i sin helhet i 2014. Eiermeldingen finner du her.

Røyken kommunes eierskap

Røyken kommune har eierskap og andeler i mange ulike selskaper. Bakgrunnen for at kommunen har engasjert seg med kapital og/eller andre ressurser i disse selskapene har ulike årsaker. Et fellestrekk ved alle selskapene er imidlertid at kommunen har engasjert seg for å søke å ivareta innbyggernes interesser på best mulig måte – både med hensyn til måter å organisere kommunepålagte oppgaver på og hensynet til å ivareta kommunens verdier på den mest optimale måte.

Et annet fellestrekk er at bakgrunnen for eierskapet aldri har vært et rent kommersielt motiv. Det forhindrer imidlertid ikke at selskapene både har som mål å drive mest mulig bedriftsøkonomisk lønnsomt samtidig som det skal løse oppgaver som kommunen ville måtte løse på en annen måte dersom selskapet ikke eksisterte. Andre eierskap kan være berettiget i kommunens ønske om å være deltaker i selskaper som tilbyr tjenester til kommunens innbyggere innen ulike felt som infrastruktur og kultur.