Selskapets virksomhet

Selskapet skal forvalte kommunaltekniske anlegg for vei, vann og avløp i deltakerkommunene, og har ansvaret for alle oppgaver knyttet tilforvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg i eierkommunene. Vestviken vei, vann- og avløpsselskap IKS er delegert forvaltningsmyndighet, i den grad dette kan delegeres, innenfor selskapets formål. Selskapet skal opprette en egen klagenemnd. Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet blir enige om. Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere, så lenge dette ikke kommer i strid med selskapet formål.

Mål med kommunens eierskap

Røyken kommunes hovedformål med eierskapet i VIVA IKS er å sikre innbyggere, vann- og avløpsabonnenter og øvrige brukere:

  • Et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om trygg infrastruktur på områdene vei-, vann og avløp.
  • Et brukervennlige, fleksible og likeverdige tjenester for innbyggere og abonnenter, som stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon.
  • Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift.

Selskapets formål

Selskapets formål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere innenfor vei, vann og avløp. Eierkommunene forplikter seg til å kjøpe tjenester som omfattes av denne avtalen fra selskapet. Selskapet skal ikke eie infrastruktur knyttet til selvkostområdet.

Spesielle merknader

Oppstart 1.7.2014.  Drift i egen regi fra 1.1.2015

Selskapsledelse

Styreleder: George Harold Fulford
Styremedlem: Pål Yngve Smiths
Styremedlem: Hege Wiik Haukeland
Styremedlem: Erling André Nilsen
Styremedlem: Hege Kristin Sunde
Daglig leder: Arne Johan Grimsbo

Nøkkeltall

Årsregnskap 2015 2014 2013
Driftsinntekter 240 158 000 - -
Årsresultat 16 947 000 - -
Sum eiendeler 157 077 000 500 000 500 000
Gjeld 157 353 000 - -
Egenkapital -276 000 500 000 500 000

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2015 504 000 928 846 198 849 82

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

913 716 922

Stiftelsesår

2014

Kommunens eierandel

37,2%

Øvrige eiere

Lier kommune, Hurum kommune