Selskapets virksomhet

Vestviken 110 IKS skal ivareta samfunnets behov for profesjonell, samordnet og kostnadseffektiv nødalarmering ved brann og ulykker, akutt forurensning og andre kriser gjennom et regionalt samarbeid med brannvesenet og andre nødetater.

Selskapet skal fremstå som et regionalt ressurssenter for tilknyttede brannvesen, innbyggere og næringsliv. Selskapet skal tilstrebe identiske tjenester for innringere fra samtlige kommuner, samt et gjenkjennelig tjenestespekter for tilknyttede brannvesen.

Mål med kommunens eierskap

Kommunens mål med eierskapet i Vestviken 110-sentral er å tilrettelegge for et effektivt system for nødalarmering for kommunens innbyggere. Gjennom samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå stordriftsfordeler.

Selskapets formål

Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver innen lovpålagte nødalarmtjenester (alarmtelefon 110), automatiske brannalarmer tilknyttet 110-sentral etter Brannloven med forskrifter, Plan- og bygningsloven med forskrifter og etter vedtak fattet av lokale politiske utvalg/nemnder, utalarmering og kommunisering med stedlige brannvesen, mottak og samordning av nødmeldinger, alarmer og utkalling (trippelvarsling), avtaler knyttet til nødalarmsrelaterte tjenester, dokumentasjon av innsatser.

Selskapsledelse

Styreleder: Halfdan Aass
Styremedlem (nestleder): Per Olav Pettersen
Styremedlem: Grete Kirkeberg Mørk
Styremedlem: Karianne Husemoen
Styremedlem: Lill Heidi Tinholt
Styremedlem: Jon Myroldhaug
Styremedlem (ansattes rep.): Jan Petter Bonde
Daglig leder: Kim Haugan

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35 103 501 33 491 403 32 319 375
Årsresultat 896 800 77 639 184 886
Sum eiendeler 11 334 950 10 025 800 10 030 036
Gjeld 3 945 814 3 533 464 3 615 339
Egenkapital 7 389 136 6 492 336 6 414 697

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 299 568 652 813 24 375 20
2015 253 000 538 466 23 250 19
2014 253 000 728 843 23 750 20

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

987 066 857

Stiftelsesår

2004

Kommunens eierandel

3,8%

Øvrige eiere

Drammen kommune, Vestfold Interkommunale brannvesen IKS, 30 kommuner