Selskapets virksomhet

Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 mellom kommunene Modum, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik. 

Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret. Vertskommunen skal utføre de oppgaver og den myndighet som er gitt en kommune etter forurensningsforskriften kapittel 12 med hjemmel i forurensningsloven §§ 9, 52 a, 81 og 86, samt utøve myndighet og oppgaver som står i naturlig sammenheng med oppgaver etter forurensningsforskriften kapittel 12. Vertskommunen er i forhold til innbyggerne ansvarlig for hvordan arbeidet blir utført.

Selskapets oppgaver er å:

  • Føre tilsyn med alle avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet og sørge for at disse anleggene ikke fører til forurensning eller helseplager.
  • Behandle søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kapittel 12.
  • Gi veiledning til anleggseiere. Administrasjon slamtømming. Kartlegge forurensing fra små avløpsanlegg.
  • Gi bistand til deltakerkommunene i spørsmål vedrørende små avløpsanlegg.

Mål med kommunens eierskap

Sikre at kommunens oppgaver og plikter etter forurensningsforskriftens kapittel 12 med hjemmel i forurensningsloven §§ 9, 52 a, 81 og 86 utføres.

Selskapets formål

Utføre de oppgaver og den myndighet som er gitt en kommune etter forurensningsforskriften kapittel 12 med hjemmel i forurensningsloven §§ 9, 52 a, 81 og 86 mv.

Selskapsinformasjon

Øvrige eiere

Modum kommune, Øvre Eiker kommune, Drammen kommune, Lier kommune, Hurum kommune, Sande kommune og Svelvik kommune.