Selskapets virksomhet

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er en bestillerorganisasjon, med delegert myndighet knyttet til:

  • Kommunale forpliktelser etter Forurensingsloven
  • Å fatte enkeltvedtak etter Forurensingsloven
  • Håndheve de bestemmelser som er gitt i kommunenes renovasjonsforskrifter. Selskapet skal påse at forskriftene er i samsvar med nasjonale rammer, gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi. Endringer i renovasjonsforskriftene skjer i tråd med retningslinjer gitt i gjeldende eierstrategi.

Myndighet og oppgaver etter disse bestemmelser er gitt til styret i selskapet. Bestiller- og myndighetsoppgavene er knyttet til innsamling, transport og avsetning av avfall fra husholdningene i eierkommunene. Innsamlingen skjer ved husstandene, returpunkter og gjenvinningsstasjoner.

I tillegg driver RfD i begrenset grad innsamling av næringsavfall, i det alt vesentlige knyttet til eierkommunenes barnehager og skoler.

Mål med kommunens eierskap

Målet med kommunens eierskap er å sikre at kommunen har et fullverdig tilbud for sortering og innsamling av avfall. Gjennom samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå stordriftsfordeler.

Selskapets formål

Selskapets formål er å sikre bolig- og fritidseiendommene, skoler og barnehager (i) et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, og er tilrettelagt for kildesortering og gjenvinning av ressursene i avfallet, (ii) Et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere, som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon, (iii) Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift, til konkurransedyktige priser. 

Selskapsledelse

Styreleder: George Harold Fulford
Styremedlem (nestleder): Andrè Tangerud
Styremedlem: Anne Kristine Teigen
Styremedlem: Per Håvard Kleven
Styremedlem: Kari Solberg Økland
Daglig Leder: Johan Rune Remmen

Nøkkeltall

Årsregnskap 2015 2014 2013
Driftsinntekter 223 531 310 214 396 000 215 007 000
Årsresultat 2 614 501 -670 031 147 000
Sum eiendeler 237 186 013 151 320 000 147 119 000
Gjeld 221 012 695 137 762 000 132 890 000
Egenkapital 16 173 319 13 559 000 14 229 000

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2015 343 078 1 118 487 96 492 21 årsverk
2014 333 086 1 203 252 105 269 20 årsverk

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

984 459 947 

Stiftelsesår

2001

Kommunens eierandel

10%

Øvrige eiere

Drammen kommune, Hurum kommune, Lier kommune, Modum kommune, Nedre Eiker kommune, Sande kommune, Svelvik kommune og Øvre Eiker kommune

Aksjekapital

100 000