Selskapets virksomhet

Røyken Eiendom (REAS) eier, forvalter, drifter og vedlikeholder formålsbygg i Røyken kommune. Byggene leies ut til Røyken kommune og andre offentlige leietakere. REAS har ansvaret for utvikling og bygging av alle investeringsprosjekter knyttet til disse.

Selskapets hovedformål er å forvalte Røyken kommunes ”formålsbygg” og drive utvikling av disse. Dette er de eiendommer kommunen trenger for å kunne ivareta sine primære lovpålagte plikter overfor sine innbyggere.

Mål med kommunens eierskap

Eiers hovedmålsetning er, gjennom 100 % eierskap og kontroll, å bruke REAS som et virkemiddel for å oppnå best mulig forvaltning av eiers investeringer i formålsbygg (skoler, barnehager, omsorgsbygg etc.) og således skape langsiktige merverdier for eier og fornøyde brukere.

Selskapets formål

Forestå eiendomsforvaltning og utvikling, herunder å eie særlige eiendommer som skal benyttes av Røyken kommune eller andre offentlige brukere, samt andre oppgaver i forbindelse med dette. Selskapets formål er ikke-økonomisk idet virksomhetene så langt mulig ikke skal gå med annet overskudd enn det som er nødvendig for å dekke lovbestemte avskrivninger, avdrag på lån og opprettholde en forsvarlig egenkapital.

Selskapsledelse

Styreleder: Rune Kjølstad
Styremedlem (nestleder): Lasse Narjod Thue
Styremedlem: Jannicke Granviken Woxmyhr
Styremedlem: Grete Sønsteby
Styremedlem: Jon Hoff
Daglig Leder: Ola Mæhlum

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 155 317 454 135 085 238 111 303 000 104 643 000 
Årsresultat 7 084 425 812 684 -191 000  214 000 
Sum eiendeler 1 480 265 350 1 230 446 629 1 035 572 000  928 217 000 
Gjeld 1 423 903 654 1 181 169 358 987 107 000  881 344 000 
Egenkapital 56 361 696 49 277 271  48 465 000  46 873 000 

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 334 622 1 003 000 230 200 29/17
2015  334 622 808 345  198 100  17 
2014 334 868  682 444  248 855  17 

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

982 201 489

Stiftelsesår

2000

Kommunens eierandel

100%

Aksjekapital

35 259 360 (31.12.13)