Selskapets formål

Etablere en robust landbruksforvaltning til beste for næringsinteressene, faglige utfordringer for de ansatte og de samfunnsmessige behov knyttet til kommunene som deltar i samarbeidet.

Selskapsinformasjon

Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 mellom kommunene Lier, Drammen, Hurum og Røyken. Lier kommune er vertskommune for landbrukskontoret.

Selskapets oppgaver er å utføre følgende oppgaver:

  • Behandle søknader om låne- og tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk/skogavgiftsordningen
  • Behandle søknader om landbrukssaker (fradeling, konsesjon på landbrukseiendom, kårbolig, landbruksveger (jord og skog), bo- og driveplikt, omdisponering av dyrka mark). Lier foretar landbruksvurderingene og oversender saken til Røyken som fatter vedtak.
  • Planlegging, veiledning og andre landbruksspørsmål
  • Vilt- og fiskeforvaltning

Mål med kommunens eierskap

Sikre et sterkt faglig miljø innenfor fastsatte økonomiske rammer.