Generelt om stiftelsen

Fondet skal brukes til trivselsformål ved sykehjem i Røyken – herunder boformer for eldre med bemanning, f.eks demenskollektiv. Med trivselsformål menes formål som gir gode fysiske og sosiale forhold for beboere og ansatte. Styret avgjør hvilke institusjoner og boformer som kommer inn under ordningen.

Styret oppnevnes slik:

  • Formannskapet oppnevner 2 representanter til styret. Funksjonstiden tilsvarer valgperioden.  
  • 1 representant for de ansatte. Denne utpekes av rådmannen. Valgperiode 2 år.
  • 2 representanter for beboerne/pårørende, som velges av brukerrådet på Bråset bo- og omsorgsenter. Disse må representere pasienter fra Røyken. Dersom det ikke finnes noen i brukerrådet fra Røyken, velges disse blant øvrige beboere eller pårørende. Valgperioden er 2 år. Rådmannen organiserer utvelgelsen av disse.
  • Det skal velges en styreleder blant rådmannens og formannskapets oppnevnte representanter.

Rådmannen bestemmer hvem som har sekretariat, og hvem som fører regnskap for fondet. Revisjon utføres av kommunens revisor.

Stiftelsens formål

Ideell stiftelse med allmennyttige formål.

Selskapsledelse

Styreleder: Susanna Lindqvist
Styremedlem: Wivi-Ann Søvold Kjos
Styremedlem: Bernt Leon Hellesø
Styremedlem: Else Marie Lie
Daglig leder: Runar Høili

Nøkkeltall

Årsregnskap 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0
Årsresultat - -85 868 -94 750

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2015 0 0 - 0
2014 0 0 - 0

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

979 651 457

Stiftelsesår

1988