Selskapets virksomhet

Drammen havn driver havn- og logistikkvirksomhet på Holmen og Tollbukaia. I tillegg eier Drammen havn 100 % av Drammen havn - Lierterminalen AS.
Havnevirksomheten omfatter bl.a. containerhavn, importhavn for biler, eksporthavn for korn og industriprodukter fra bedrifter i regionen, lossing/mellomlager av bygningselementer til bygg og infrastruktur.

Selskapet legger selv til grunn en styrking av havna som intermodalt godsknutepunkt, formulert slik som selskapets visjon: “Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best”.

Mål med kommunens eierskap

Det fremste målet med eierskapet er å ivareta Røyken kommunes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser.

Selskapets formål

Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser.

Selskapsledelse

Styreleder: Johan Baumann
Styremedlem (nestleder): Søren Falch Zappfe
Styremedlem: Masud Gharahkhani
Styremedlem: Anita Wines
Styremedlem: Hege Gunnerud
Styremedlem (ansattes rep.): Berit Narverud
Daglig leder: Einar Olsen

Nøkkeltall

Årsregnskap 2015 2014 2013
Driftsinntekter 73 982 120 65 671 327 61 905 588
Årsresultat 8 283 097 24 057 436 18 445 733
Sum eiendeler 441 206 551 432 242 719 416 033 149
Gjeld 80 114 125 79 433 390 87 281 256
Egenkapital 361 092 426 352 809 329 328 751 893

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2015 393 933 1 012 187 66 000 18
2014 382 460 988 168 55 000 18

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

970 530 169

Stiftelsesår

1984

Kommunens eierandel

9%

Øvrige eiere

Drammen kommune, Lier kommune, Hurum kommune, Svelvik kommune