Selskapets virksomhet

Drammen havn driver havn- og logistikkvirksomhet på Holmen og Tollbukaia. I tillegg eier Drammen havn 100 % av Drammen havn - Lierterminalen AS.
Havnevirksomheten omfatter bl.a. containerhavn, importhavn for biler, eksporthavn for korn og industriprodukter fra bedrifter i regionen, lossing/mellomlager av bygningselementer til bygg og infrastruktur.

Selskapet legger selv til grunn en styrking av havna som intermodalt godsknutepunkt, formulert slik som selskapets visjon: “Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best”.

Mål med kommunens eierskap

Det fremste målet med eierskapet er å ivareta Røyken kommunes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser.

Selskapets formål

Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser.

Selskapsledelse

Styreleder: Johan Baumann
Styremedlem (nestleder): Søren Falch Zappfe
Styremedlem: Masud Gharahkhani
Styremedlem: Anita Wines
Styremedlem: Hege Gunnerud
Styremedlem (ansattes rep.): Berit Narverud
Daglig leder: Einar Olsen

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 73 810 083 73 982 120 65 671 327
Årsresultat 8 185 333 8 283 097 24 057 436
Sum eiendeler 452 263 812 441 206 551 432 242 719
Gjeld 82 986 052 80 114 125 79 433 390
Egenkapital 369 277 759 361 092 426 352 809 329

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 404 568 1 84 036 78 000 19
2015 393 933 1 012 187 66 000 18
2014 382 460 988 168 55 000 18

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

970 530 169

Stiftelsesår

1984

Kommunens eierandel

9%

Øvrige eiere

Drammen kommune, Lier kommune, Hurum kommune, Svelvik kommune