Samarbeidets formål

Sikre gode, forsvarlige og likeverdige sykehjemstjenester i deltakerkommunene. Videre skal samarbeidet bidra til en smidigere sammenslåing av tjenestene i 2020, bl.a. ved at kommunene får kunnskap om hverandres systemer og rutiner.

Selskapsinformasjon

Administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b, om felles heldøgns helse- og omsorgstjenester i form av sykehjemsplasser på Bråset bo- og omsorgssenter.

Røyken kommune er vertskommune, mens Asker og Hurum er samarbeidskommuner.

Regnskapet for Bråset bo- og omsorgssenter er fra 2016 innbakt i Røyken kommunes regnskap.