Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2034

Kommuneplanens samfunnsdel for Røyken kommune 2014-2034 ble vedtatt av kommunestyret 25.9.14.

Moderat vekst, på ca. 2%. Kommunestyret vil ta hele bygda i bruk!

Alle kommuner skal ha en kommuneplan, som består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven, kap. 11. I samfunnsdelen tar kommunestyret stilling til overordnede strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Alle andre planer i kommunen skal ta utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunestyret i Røyken vedtok kommuneplanens samfunnsdel 25.9.2014. Viktige føringer for fremtiden, er moderat vekst (2% +/- 0,5%) og ønske om vekst i alle kommunens tettsteder. Kommunestyret ga også uttrykk for at de ønsker å tone ned bybegrepet, og at Røyken fortsatt skal være "grønn, nær og levende".

 Se på kommuneplanens samfunnsdel for Røyken kommune 2014-2034.

Kommuneplanens arealdel 2015-2027

Kommuneplanens arealdel for 2015-2027 ble vedtatt av kommunestyret 01.10.2015. Se på planen.

Historikk og tidligere kunngjøringer av planen.
Vedtak om endring av bestemmelse 25.02.2016
Kunngjøring av vedtak, 20.10.2015
Merknader og innsigelser
Offentlig ettersyn
Sak til annengangsbehandling
Sak til førstegangsbehandling
Vedtatt planprogram

 

Kontakt politisk sekretariat