Ved søknader eller meldinger om byggetiltak og deling/grensejustering av eiendom skal tiltaket tegnes inn på et situasjonskart.

Situasjonskart er et kvalitetssikret grunnkart med eiendomsgrenser supplert med trasé for vann- og avløpsledninger. Med situasjonskartet følger det også med informasjon om reguleringsbestemmelser, nabooppgave m.m.

Situasjonskart skal kvalitetssikres av kommunen og må derfor bestilles skriftlig eller ved telefon hos Servicetorget.

 

Tiltak som krever kvalitetskontrollert situasjonskart fra kommunen.

 • Nye frittstående bygg over 15 m²
 • Tilbygg (utvidelse av grunnflate) over 15 m²
 • Deling av eiendom
 • Søknad om veianlegg
   

Krav til situasjonsplan og tegningsmateriale. (PDF)

 

Tiltak som kan tegnes inn på kartutsnitt hentet fra Røyken kommunes kartside.

 • Frittstående bygg mindre enn 15 m² (enkle tiltak)
 • Tilbygg (utvidelse av grunnflate) mindre enn 15 m²
 • Påbygg (utvidelse kun i vertikalplanet)
 • Riving
 • Gjerde, mur og fylling
 • Grensejustering

Hvordan skrive ut kartutsnitt i fra kommunens kartside. (PDF)


Følgende opplysninger må oppgis ved bestilling av situasjonskart:

 • Navn og adresse
 • Personnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer
 • Telefonnummer
 • Eiendommens gårds- og bruksnummer (evt. feste- eller seksjonsnummer)
 • Eiendommens adresse
   


Gebyr

Det ble i 2003 vedtatt å gebyrbelegge situasjonskart (saksnr. 03/00492). Oversikt over de kommunale gebyrene finner du her.

 

Gyldighet

Situasjonskart/kartutsnitt er gyldig i ett år med mindre det har skjedd vesentlige endringer i området etter uttaksdato.

 

Digitale kartdata

Digitale kartdata som er bestilt av Røyken kommune eller andre leverandører kan ikke benyttes til å utarbeide situasjonskart/situasjonsplan.