En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og en grunneier/utbygger om utbygging av et område.

I forbindelse med utarbeidelse av en reguleringsplan, kan utbygger/grunneier velge å inngå en utbyggingsavtale med Røyken kommune. Utbyggingsavtale er en privatrettslig, frivillig avtale som har til formål å sikre at en vedtatt reguleringsplan blir realisert. Avtalen tar sikte på å løse rekkefølgebestemmelsene ved å regulere hvem som skal opparbeide og hvem som skal bekoste tiltakene samt på hvilket tidspunkt det skal gjennomføres.

Om utbyggingsavtaler

En utbyggingsavtale gjelder gjennomføringen av en kommunal arealplan (f.eks. gjennomføringen av en reguleringsplan), og har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter plan- og bygningsloven.

Plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 17 har nærmere bestemmelser om utbyggingsavtaler.

Reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser sier for eksempel at nødvendig infrastruktur skal være på plass før det kan gis brukstillatelse til boligene i området, men sier ikke hvem som skal sørge for dette. En utbyggingsavtale vil typisk si noe om hvem som skal utføre og bekoste infrastruktur eller andre tiltak, og når det skal være på plass. Typiske bestemmelser i en utbyggingsavtale er således at partene i forbindelse med utbygging i henhold til en reguleringsplan skal bygge eller bekoste vei, vann og avløp, besørge grunnerverv, bidra til opparbeiding av grøntområder eller lignende.

Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Røyken samt rammene for forhandlingene og kommunens forventninger til avtalen fremgår av bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2015-2027 § 4. Av bestemmelsen fremgår det at utbyggingsavtale forutsettes inngått ved større utbygginger. Som større utbygging regnes utbygging av 5-10 boenheter eller mer, næringsbygg, eller der det foreligger andre særlige grunner for at utbyggingsavtale bør inngås. Det forutsettes at utbyggere/grunneiere selv bærer alle kostnader med tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur innenfor utbyggings­området, samt teknisk infrastruktur frem til nærmeste tilkoblingspunkt. Nærmere bestemmelser kan inngå i utbyggingsavtale.

Utbyggingsavtalene kan for øvrig ha bestemmelser om at utbygger eller grunneier skal besørge, eller helt eller delvis bekoste, andre tiltak i eller utenfor utbyggingsområdet som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak, herunder at utbygger eller grunneier skal bidra med innbetaling til fond for teknisk infrastruktur, grøntfond eller trafikksikkerhetsfond. Bidraget skal stå i rimelig forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen, jf pbl. § 17-3. I rekkefølgebestemmelsene ligger det en forutsetning om at de i sin helhet skal oppfylles. Delvis oppfyllelse av kravene kan således ikke lovlig aksepteres av kommunen eller kreves av utbygger. Hvis utbygger skal ha en ubetinget rett, må rekkefølgebestemmelsene i sin helhet oppfylles. Det følger av uttalelser fra departementet at rekkefølgekrav anses ikke oppfylt for en eiendom dersom eiendommen bidrar med en ideell andel av finansieringen. Det kreves dispensasjon dersom det skal tillates bygging før hele rekkefølgekravet er sikret.

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale skal kunngjøres og kan gjøres samtidig med kunngjøring om oppstart av planarbeidet. Det kan derfor være hensiktsmessig å ha et oppstartsmøte rett etter det er avholdt oppstartsmøte med planavdelingen for å koordinere prosessene og kunngjøre begge tiltak samlet. Denne samkjøringen kan også bidra til å ivareta pbl. § 3-1 tredje ledd: Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Kontakt

Ta direkte kontakt med juridisk avdeling for et oppstartsmøte om utbyggingsavtale eller dersom dere ønsker mer informasjon på e-post: .