Planstrategi ble innført som planleggingsverktøy med den nye Plan- og bygningsloven i 2009.

Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi for 2016-2020, i møte den 10.11.2016, møtesak 0103/16. Vedtaket er som følger: 

1. Kommunal planstrategi for Røyken kommune 2016-2020 vedtas i hht. plan- og    bygningsloven § 10-1.

2. Rådmannen kan oppdatere kunnskapsgrunnlaget ved behov, og for øvrig foreta justeringer i selve planstrategien, dersom justeringene er ren korrektur.

3. Iverksetting av kommunal planstrategi for Røyken kommune 2016-2020 skal være i henhold til mandat etc. som blir gitt av interimstyret/fellesnemda for nye Asker kommune.

Forslag til planstrategi legges frem til annengangsbehandling for kommunestyret i møte den 10. november 2016. Dette offentliggjøres herved i hht. plan- og bygningsloven § 10-1. Formannskapet skal behandle saken den 20. oktober 2016.

Vi gjør oppmerksom på at høring og offentlig ettersyn er avsluttet.

Saksframlegg med forslag til vedtak og forslag til planstrategi for Røyken kommune 2016-2020. 

Vedtatt planstrategi og kunnskapsgrunnlag


Forslag til planstrategi, saksframlegg og vedlegg, Planstrategien er vedlegg 1:  (sak 089/16). I saken finner du også saksframlegget.

Du finner også dokumentene her:

Forslaget har vært behandlet i råd og politiske utvalg. Resultatet av behandlingen finner du  her (se til høyre i skjermbildet). 

Oppvekstutvalget innstilte på et tillegg til rådmannens forslag til vedtak:

”Plan for aktivitet i skolen innarbeides i planstrategien. Utvalget uttrykker et savn av likestillingsplan og ber om at det vurderes tatt inn”.

De andre utvalgene har tatt saken til orientering.

Formål og innhold i planstrategi

Plan- og bygningsloven (PBL) av 2008, sier at kommunestyret skal vedta en kommunal planstrategi minst én gang hver valgperiode, og senest ett år innen konstituering. Dette står i pbl. § 10-1.

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, under dette:

 • langsiktig arealbruk
 • miljøutfordringer
 • sektorenes virksomhet
 • vurdering av kommunens planbehov i valgperioden

Kommunen skal innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. I utarbeidelsen til forslag til planstrategi, har Røyken kommune mottatt uttalelser fra:

Fokusområder i planstrategien

Fokusområder som er valgt for planstrategien for Røyken kommune 2016-2020 er:

 • Klima- og miljø som overbygning
  • samferdsel
  • folkehelse
  • teknisk infrastruktur
  • samfunnssikkerhet og beredskap

Planstrategien og ny kommunestruktur

Kommunestyrene i Røyken, Hurum og Asker har i løpet av juni vedtatt å søke om å bli ny kommune, med iverksetting 1. januar 2020. Når iverksetting av ny kommune skjer, skal det være en felles kommuneplan for den nye kommunen. Dette vil ha betydning for revisjon av planstrategi og kommuneplan for Røyken kommune i inneværende kommunestyreperiode.

Tidligere planstrategi