Planpakken gir en oversikt over planprosessen, ansvarsfordeling mellom deg og kommunen og aktuelle lenker som skal brukes i utarbeidelse av en plan.

I reguleringssaker forholder kommunen seg til én part, tiltakshavers plankonsulent. Innsendelse av materiale, tilbakemeldinger og kommunikasjon i prosessen går mellom kommunen og plankonsulenten.

Plan- og bygningsloven slår fast at planene skal utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form. Med fagkyndighet menes at plankonsulenten må ha kunnskap om:

  • Plansystemet
  • Planprosessene
  • Plankart og reguleringsbestemmelser
  • Planbeskrivelse
  • Forskrift om konsekvensutredning
  • Statlige og regionale planretningslinjer
  • Gjeldende lover, retningslinjer, forskrift, m.fl. ift. arealplanlegging.

Prosess

Ansvar

Maler, veiledninger, krav, kommentar

Nr 1. – Planinitiativ (PBL § 12-3)

”Planinitiativ” er et privat initiativ til reguleringsplan. Dette skjer i tidlig fase og frem til oppstartsmøte. Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstillere og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført.

Innhente informasjon

Plankonsulenten

Oversikt og informasjon om overordnede arealplaner og regelverk:

Kommunens grunnkart i sosiformat, gjeldende reguleringskart med bestemmelser, eiendomsinformasjon og ledningskart må bestilles. Kostnader knyttet til dette følger av kommunens til enhver tid gjeldende gebyrregulativ.

Bestilling av kartdata og naboliste

Innsending av planinitiativ

Plankonsulenten

Skjema for bestilling av oppstartsmøte

Planinitiativ sendes med e-post; 

Intern gjennomgang

Røyken kommune

Saken fordeles til saksbehandler.
Saksbehandler foretar en intern gjennomgang av det innsendte materialet.

Nr 2. – Oppstartsmøte (pbl. § 12-8)

I et oppstartsmøte legger forslagsstiller fram sitt utkast til plan for kommunen. Kommunen gir råd og kommer med faglige tilbakemeldinger. 

 Oppstartsmøte

Røyken kommune

Saksbehandler innkaller til oppstartmøte med plankonsulent og eventuelt tiltakshaver. Saksbehandler skriver et tilbakemeldingsbrev etter møtet.

Nr 3. – Varsling (pbl. § 12-8)

Når planarbeidet igangsettes, skal berørte personer og offentlige organer med mer varsles. Plankonsulenten skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp.

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale kan gjøres samtidig med kunngjøring om oppstart av planarbeidet. Det kan derfor være hensiktsmessig å ha et oppstartsmøte om utbyggingsavtale rett etter det er avholdt oppstartsmøte med planavdelingen for å koordinere prosessene og kunngjøre begge tiltak samlet. Les mer om utbyggingsavtaler.

Varsling

Plankonsulenten

Varslingslister fås ved henvendelse til kommunens saksbehandler.

Når planoppstart annonseres skal det sendes SOSI-fil med planavgrensning til kommunen, sammen med kopi av varsel om oppstart.

Mal varsel om oppstart av planarbeid

Medvirkning

Gjennomgå innkomne forhåndsuttalelser

Plankonsulenten

Innspill og uttalelser oppsummeres og kommenteres og legges ved planforslaget ved innsendelse av planskisse.

Nr 4. - Utkast til planforslag

Utkast til planforslag utarbeides i dialog med kommunen. Analyser, utredninger og registreringer bør av hensyn til framdrift og forutsigbarhet utarbeides så tidlig som mulig.

Utredningsarbeid

Plankonsulenten

Eksempler på nødvendige utredninger og registreringer er: biologisk mangfold, arkeologiske registreringer, trafikkrapporter m.m. Veiledere og retningslinjer finner du her.

Utarbeide utkast 
til planforslag

Plankonsulenten

Kommunen ønsker å ha kontakt og møter i løpet av prosessen. Ved innsendelse av utkast til planforslag kan forslagsstiller få kommunens råd og anbefalinger vedrørende planforslagets innhold og utforming før komplett planforslag utarbeides. 

For anbefalt materiale, viser vi til punkt om utarbeidelse av planforslag nedenfor. Planforslaget bør være tilnærmet et komplett planforslag.

Innsending av planforslag

Plankonsulent

Planforslaget sendes med e-post til  med kopi til saksbehandler. Mailen skal merkes med saksnummer.

Gjennomgang av planforslaget

Røyken kommune

Intern gjennomgang av utkast til planforslag/ innsendt materiale.

Tilbakemelding

Røyken kommune

Saksbehandler skal gi en skriftlig tilbakemelding på planforslaget. Ved behov innkalles det til møte.

Nr.5 - Komplett planforslag

Utarbeide komplett planforslag

Plankonsulent

Analyser, utredninger og registreringer bør av hensyn til framdrift og forutsigbarhet utarbeides så tidlig som mulig.

Røyken kommune har følgende krav til komplett planforslag:

Maler som skal benyttes:

Gjennomgang av planforslag

Røyken kommune

Intern gjennomgang av det innsendte materialet.

Tilbakemelding til plankonsulent

Røyken kommune

Sende ut brev med utfylt sjekkliste og foreløpig beregning av gebyr.

Eventuell komplettering

Plankonsulenten

Ved behov for komplettering, skal planforslaget i sin helhet sendes inn på nytt.

Innbetaling gebyr

Plankonsulenten

Gebyrregulativet 2018. Gebyret skal være betalt før planen kan fremmes til 1. gangs behandling.

Nr. 6 - 1. gangs behandling - offentlig ettersyn (pbl. § 12-10)

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker.

Politisk behandling / delegert behandling

Røyken kommune v/ planutvalg og bygningsråd eller formannskap

Komplett plan fremmes i planutvalg og bygningsråd eller formannskapet. 
Enkle planforslag, i tråd med overordnet plan, kan behandles på delegert myndighet.

Offentlig ettersyn

Røyken kommune

Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avvis og kunngjøring på kommunens internettsider.

Kopi av merknader

Røyken kommune

Oversendes plankonsulent.

Kommentar til merknadene

Plankonsulenten

Sendes til  med kopi til saksbehandler. Merkes med saksnummer.

Krav til ytterligere dokumentasjon

Røyken kommune

Dersom det ved offentlig ettersyn framkommer krav til ytterligere dokumentasjon, vil det være plankonsulentens ansvar å fremskaffe dette. Alternativt kan ikke saken bringes videre til sluttbehandling.

Endringer

Røyken kommune/(Plankonsulent)

Dersom det foretas større endringer i planforslaget kan nytt offentlig ettersyn være nødvendig. 
Dialog med plankonsulent.

Nr. 7 - 2. gangs behandling - kunngjøring av planvedtak (pbl. § 12-12)

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny behandling.

 Politisk behandling

Røyken kommune

Sak ferdigstilles for politisk behandling.

 Politisk behandling

Røyken kommune/

Kommunestyret

Rådmannen anbefaler planutvalget og bygningsrådet eller formannskapet å innby kommunestyret til å fatte vedtak.

 Vedtak

Kommunestyret

Vedtak i kommunestyret
(alternativt retur til planutvalget og bygningsrådet/formannskapet/administrasjon)

 Kunngjøring

Røyken kommune

Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avvis og plankunngjøring på kommunens internettsider.

Nr. 8 - Eventuell klagesak (pbl. §§ 1-9 og 12-12)

Forslagsstiller og andre med rettslig klageinteresse kan klage på det vedtaket som er gjort av kommunestyret.

Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt informeres om vedtaket. Informasjonen skal inneholde opplysninger om muligheten til å klage og klagefrist.

 Klagesak

 

Klagesak ved ev. innkommet klage

 

Plankonsulenten

Eventuelt tilsvar til klage

 Klagebehandling

Røyken kommune

Klagebehandling

 Klagebehandling

Formannskapet/ Kommunestyre

Formannskapets - Kommunestyre utfall av saken avgjør om saken skal oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse