Kommuneplanens arealdel for 2015-2027 ble vedtatt av kommunestyret 01.10.2015. Kommuneplanens bestemmelser ble vedtatt endret av kommunestyret 08.10.2019.

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og tilleggsdokumenter. Arealdelen er juridisk bindende for arealbruken i kommunen og viser hva de forskjellige arealene i kommunen kan brukes til i planperioden. Kommuneplanens arealdel tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven, kap. 11.

Ending av bestemmelser: 

Vedtaket fra 08.10.2019 omfatter følgende endringer:

  • Endring av § 2.3, nytt andre avsnitt
  • Ny § 7.2.5
  • Endring av § 7.8.2, første avsnitt
  • Endring av § 7.11.1, første avsnitt

Endringene gjelder forståelsen av begrepet «sikret» i rekkefølgekrav, samt bestemmelser om boligkategori og utnyttelse. Planbestemmelsene er oppdatert i tråd med vedtaket.

Vedtak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i sak som gjelder områder med innsigelse

01.10.2015 vedtok kommunestyret i Røyken kommuneplanens arealdel for 2015-2027. Planen ble vedtatt med innsigelse til fire områder: 107, 404, 412 og 508 b, c og d. Vedtak ble fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 11-15 og 11-16, og uten rettsvirkning for de områdene det var innsigelse til. Planen ble oversendt KMD for avgjørelse. 

30.05.2016 mottok Røyken kommune brev fra KMD om endelig avgjørelse av kommuneplanens arealdel 2015-2027. Brevet fra departementet finner du ved å klikke her.

Departementets vedtak (i kortversjon) er som følger:

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nytt boligområde 107 Morberg med en bestemmelse om at området ikke kan bygges ut før framkommeligheten for kollektivtransporten langs Slemmestadveien er etablert. Det må også være etablert en sammenhengende gang-/sykkelvegforbindelse til sentrumsområdene i Slemmestad.
  • Departementet godkjenner ikke områdene 508 b, c og d ved ny Hallenskog stasjon.
  • Departementet godkjenner ikke nytt boligområde 404 Kjekstad 2.  
  • Departementet godkjenner ikke nytt boligområde 412 Liverud.

I brevet har departementet gitt en redegjørelse for prosessen, samt begrunnet vurderingen av hvert av innspillene. Fagdepartement og direktorat har deltatt på befaring av områdene, og har gitt sine vurderinger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet legger også til grunn at Røyken har satt av tilstrekkelig med tomteareal til boligbygging, i forhold til det beregnede behovet for planperioden.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages jf. plan- og bygningsloven § 11-16.

Plankart og bestemmelser vil bli endret i samsvar med vedtaket. Det betyr at områdene 508 b, c og d, 404 og 412 videreføres som LNF (landbruks-, natur- og friluftsområde), og at bestemmelsen til område 107 legges inn.

Angående innsigelser til planområdene 107, 404, 412 og 508a-d

Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel for Røyken kommune 2015-2027, i møte den 01.10.15, sak 066/15.  Planen ble vedtatt med innsigelse til følgende planområder: 107, 404, 412 og 508a-d.

Kommunestyret kan vedta kommuneplanen selv om det er innsigelser, dersom disse er innrettet mot klart avgrensede områder. Vedtaket har imidlertid ikke rettsvirkning for de områdene det  er innsigelse til. Planen skal sendes departementet, som skal avgjøre saken. Røyken kommune har derfor anmodet fylkesmannen i Buskerud om å sende saken til departementet. På bakgrunn av anmodningen og fylkesmannens oversendelse, har Røyken kommune mottatt brev fra departementet. Røyken kommune har foreløpig ikke opplysninger om fremdrift og tidspunkt for endelig avgjørelse, utover det som står i brevet fra departementet.

Vedrørende innspill 104

I brev fra Asker kommune datert 04.11.15, opplyser kommunen om at rådmannen i Asker vil anbefale Askers formannskap å trekke innsigelsen til innspill 104. Saken skal behandles i formannskapet i Asker før jul.

Det er Asker kommune og Jernbaneverket som har innsigelse til de planområdene som ikke er avklart. Begge har sendt brev til fylkesmannen vedr. innsigelsene og Røyken kommunes begrunnelse for å opprettholde planforslaget.