Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2034 ble vedtatt av kommunestyret 25.9.14

Alle kommuner skal ha en kommuneplan, som består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven, kap. 11. I samfunnsdelen tar kommunestyret stilling til overordnede strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Alle andre planer i kommunen skal ta utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunestyret i Røyken vedtok kommuneplanens samfunnsdel 25.9.2014. Viktige føringer for fremtiden er moderat vekst (2% +/- 0,5%) og ønske om vekst i alle kommunens tettsteder. Kommunestyret ga også uttrykk for at de ønsker å tone ned bybegrepet, og at Røyken fortsatt skal være "grønn, nær og levende".

Se på kommuneplanens samfunnsdel for Røyken kommune 2014-2034.

Bakgrunnsmateriale for kommuneplanens samfunnsdel: