Ved privat utbygging av offentlig infrastruktur for vann- og avløpsanlegg og veianlegg, som senere skal overtas til kommunalt eie, tilbyr Røyken kommune utbygger å inngå justeringsavtaler.

Avtalen innebærer at utbyggere får tilbakebetalt merverdiavgift som utbygger har betalt for i sin utførelse av anleggstiltakene. Tilbakebetalingen foregår over en periode på ti år.

Avtale kan først inngås når det aktuelle anlegget er overtatt av kommunen.

Justeringsperioden kan begynne før dette tidspunktet, dersom det er utstedt midlertidig brukstillatelse eller kapitalvaren er tatt i bruk og midlertidig brukstillatelse ikke er nødvendig, se uttalelse fra Skattedirektoratet for mer om dette.

Regelverket for inngåelse av justeringsavtaler er hjemlet i Lov om merverdiavgift, kapittel 9, og i Forskrift til merverdiavgiftsloven, kapittel 9.

Kontakt for en gjennomgang av prosessen rundt avtaleinngåelse og oversendelse av avtalemal.