En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, er nabo eller har festeavtale. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg, og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres dersom du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området skal bli.

En plan blir en prosess som er bestemt i plan- og bygningsloven. Du kan både kontakte den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål du har til reguleringsplanen, eller planprosessen. I tillegg kan du komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen. Første anledning er når varsel om oppstart av planarbeid annonseres. Andre gangen er når forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn – også kalt høring.

  • Varsel om oppstart av planarbeid

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i lokalavisen og i brev som sendes til direkte berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planarbeidet. Frist for å komme med innspill står i varselet.

  • Under offentlig ettersyn/høring

Forslag til reguleringsplan er behandlet av planutvalg og bygningsrådet i kommunen, som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring. Dette blir annonsert i lokalavisen og på kommunens hjemmeside. Alle relevante dokumenter skal ligge tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på Servicetorget i rådhuset, slik at berørte parter kan komme med synspunkter til forslaget. Høringsfristen er minst seks uker.

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert av rådmannen i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke direkte besvart per brev.  Innspill må sendes/leveres skriftlig, og alle innspill blir offentliggjort.

  • Klage

Det er kommunestyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. Dersom klagen ikke blir tatt til følge av kommunestyret sendes klagesaken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.