En arealplan etter plan- og bygningsloven består av juridisk bindende dokumenter, plankart med planbestemmelser. Den gir rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger i kommunen.

  • Plankartet viser hvor boliger, veier lekeplasser etc. skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet, og definerer hvordan områdene skal brukes, hva som skal bygges, hva som skal bevares etc. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass før man får lov til å bygge. Dette kan for eksempel være opparbeidelse av vei.

Den enkelte eiendommen kan være berørt av flere plantyper. Ved motstrid gjelder den sist vedtatte planen foran eldre planer.

Ulike typer arealplaner

Kommuneplan

Kommuneplan er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommuneplanens arealdel skal rulleres hvert fjerde år. I Røyken ble dette gjennomført i 2015 og ny kommuneplan ble vedtatt 01.10.2015.  

Kommunedelplan

En kommunedelplan er – som en kommuneplan – en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema med tilhørende kartdel og bestemmelser.

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. En reguleringsplan angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig for rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

En reguleringsplan kan utformes i to typer reguleringsplaner:

  • Områderegulering gjennomføres av kommunen selv (eller av andre myndigheter eller private aktører på oppdrag fra kommunen), i tilfeller hvor det er behov for å gi mer detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken.
  • Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. Slike planer kan fremmes av private aktører, organisasjoner og andre myndigheter. Detaljregulering kan sies å erstatte bebyggelsesplan (etter gammel lov).