Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Slemmestad brygge AS setter i gang med arbeid med detaljregulering for: gnr/bnr 38/162, 38/545, 38/554 m.fl.

Vaterland - Slemmestad sentrum

Reguleringsforslaget omfattes i utgangspunktet av krav om konsekvensutredning, men utredningene som gjennomføres i parallell planprosess for områdereguleringsplan for Slemmestad vurderes tilstrekkelige. Maksimalt planområde er avgrenset som vist på plankartet nedenfor:

Området er ca. 43 daa stort og ligger som vist på kartskisse. Formål: Området vurderes regulert med sikte på utvikling av et attraktivt sentrum i Slemmestad gjennom fortetting med boliger og ulike typer næring, kultur og tjenesteyting, utvikling av gater, plasser og parker, bedret kontakt med Oslofjorden samt gjenåpning av Bøbekken fra torget til fjorden. Planstatus: Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til sentrumsformål og grønnstruktur (friområde/ park). Reguleringsplanarbeidet er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel, men kan medføre mindre justeringer.

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet sendes til C.F. Møller Norge AS, postboks 1347 Vika, 0113 Oslo eller Kopi av innspill sendes til Røyken kommune, Planavdelingen, Rådhuset, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller .

Frist for innspill er mandag 10.3.2014.

Spørsmål kan rettes til sivilarkitekt Per-Olav Hagen, tlf. 24 13 34 02, epost