Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det om at Asplan Viak AS på vegne av Røyken kommune setter i gang detaljregulering av kyststi over Grundvik, gnr. 41 bnr. 1, 9, 23, 27, 43 og 51 med flere. Det aktuelle området ligger mellom Nærsnes og Slemmestad i Røyken kommune.

Bakgrunn for planarbeidet

Oppstart av detaljreguleringsplanen ble besluttet av formannskapet i møte den 02.06.16. Formannskapet ønsker å legge til rette for allmenn ferdsel langs kysten på strekningen forbi Grundvik.

Planens formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en sammenhengende, allmenn tilgjengelig kyststi fra Nærsnes til Slemmestad som en del av en sammenhengende merket sti langs Oslofjorden kalt «Kyststien».

Planstatus

Kommunedelplan for kystsonen vedtatt 01.10.15 omfatter fremtidig turlenke/kyststi over Grundvik. Ny reguleringsplan vil også kunne berøre gjeldende reguleringsplan for «Nærsnesbukta» stadfestet 31. april 1987.

Medvirkning

Grunneiere, naboer mfl. vil bli invitert til medvirkningsmøte. Informasjon om møtetidspunkt samt møtested kunngjøres på kommunens hjemmeside.

Innspill, spørsmål eller merknader til planforslaget sendes elektronisk til Røyken kommune via selvbetjeningsfunksjonen «Send høringssvar» saksnummer 17/31.

Frist for innspill er 15.02.2017

Vedlegg