Kommuneplanutvalget behandlet i møte den 21. juni 2011, sak PS--, forslag til områdeplan for Spikkestad Sentrum, og vedtok med hjemmel i Plan- og bygningsloven 2008 § 12-10 at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

I samsvar med Kommuneplanutvalgets vedtak legges forslag til "Områdeplan for Spikkestad Sentrum" ut til offentlig ettersyn i perioden 24. juni til 03. august 2011.

Rådmannen fremmet sitt forslag til områdeplan for Spikkestad Sentrum i møte i kommuneplanutvalget 21.06.2011. I møtet ble det gjort et vedtak som medførte endring i forslag til bestemmelser, § 3.1 Rekkefølgebestemmelser, punkt 7:

Følgende vedtak ble gjort i møtet 21.06.2011 (møtesak 33/11):

Følgende omforent forslag ble fremmet:

§7 UTGÅR OG ERSTATTES MED:

Det skal utarbeides skiltplan for hele planområdet før igangsettelse gis.

Enstemmig vedtatt i tillegg til rådmannens forslag.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 legges planforslag ut til høring og offentlig ettersyn fram til 04.08.2011.

Det skal utarbeides skiltplan for hele planområdet før igangsettelse gis.

Vedtak etter møtet i kommuneplanutvalget kan leses i sin helhet i saksprotokoll fra kommuneplanutvalget 21.06.2011, som ligger som vedlegg. Her kan en lese forslag som ble fremmet i møtet, samt vedtaket.

Forslag til områdeplan for Spikkestad Sentrum omfatter plankart, forslag til planbestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning, trafikkutredning m/støysonekart og handelsanalyse.

Planforslaget /plandokumentene kan også sees her:

  • servicetorget i Røyken rådhus, 3440 Røyken
  • på Slemmestad Bibliotek

Uttalelser til områdeplan for Spikkestad Sentrum sendes innen 3. august 2011 til:

  • Røyken Rådhus, 3440 Røyken

eller som e-post til

Dokumenter:

  1. Bestemmelser
  2. Plankart
  3. Planbeskrivelse
  4. Konsekvensutredning
  5. Støysonekart
  6. Trafikkanalyse
  7. Handelsanalyse