Områdeplan for Spikkestad sentrum ble først vedtatt 01.12.2011.18.06.2015 ble områdeplanen for Spikkestad sentrum vedtatt på nytt med endringer i plankart og bestemmelser.

Vedtak

"Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtas forslag til Områdeplan for Spikkestad sentrum med bestemmelser (09.06.2015), kart (09.06.2015), Formingsveileder gater Spikkestad (12.05.2015), rapport Overvann Spikkestad (01.06.2015), rapport Overordnet VA Spikkestad (01.06.2015), illustrasjon Spikkestad torg, landskapsplan, helhetlig løsning, LA 100 og plantegninger A501-A503 (o5.05.2015) og Spikkestad torg, landskapsplan, byggefase 1, LA 101

Følgende endringer og suppleringer til planforslaget ble vedtatt:

 1. A.   Illustrasjon Spikkestad torg, landskapsplan, helhetlig løsning LA 100 oppdateres slik at oppstillingsplasser for buss i SPP2 inngår. Bestemmelser kompletteres med krav om at oppstillingsplass for buss SPP2 samt rundkjøring og ”kiss and ride” m/ korttidsparkering opparbeides i tråd med landskapsplanen. 
 2. B.   For ytterligere å sikre tilgjengelighet for buss og bil til jernbanestasjonen foreslås følgende suppleringer til reguleringsbestemmelsene:
  1. 1.   Ny  § 10.5 med følgende tekst: o_SKV: Dersom det skulle vise seg nødvendig for å få tilstrekkelig radius for bus kan rundkjøring ved jernbanestasjonen justeres mot/i det som er regulert til torgarea ((o_ST1 og o_ST2).
  2. 2.   §8 kompletteres med følgende setning: Buss i avvikssituasjon må også ha tilgjengelighet og mulighet til å snu.
  3. 3.    § 10.3 kompletteres med følgende setninger: ”Kiss and ride” (korttidsparkering), samt oppstillingsplasser for buss for tog, må være opparbeidet.
  4. 4.   § 11.1 Fellesbestemmelse oppdateres med følgende tekst for kulepunkt nummer fem:
   (Før det gis brukstillatelse/ferdigattest på feltene BS1-13 skal følgende være opparbeidet). Dette omfatter også ”Kiss and ride” og buss for tog for SKV2.
  5. 5.   § 11.4 oppdateres med følgende setning for felt BS5: Atkomstene her må tilpasses slik at det ikke blir konflikt mellom bussoppstilling og atkomst. 
  6. 6.   § 11.8 oppdateres med følgende setning for felt BS12: Det skal være sikret tilgang til minimum 70 pendlerparkeringsplasser i tillegg til de plassene som er opparbeidet innenfor regulert jernbanestasjon. Plassene skal ligge innenfor en avstand på 300 m fra stasjonen og parkeringsløsning skal avklares med Jernbaneverket. Plasser som ikke kan løses i tilknytning til stasjonen skal fortrinnsvis være løst på felt SP1
  7. 7.   § 38 oppdateres med følgende setning for felt 0_SPP16: Dimensjonering av rundkjøring ”Kiss and ride” og bussoppstilling, samt arealet avsatt til dette formålet, skal være i tråd med krav/veinormalen slik at buss/turbuss kan benytte denne uten å komme i konflikt med andre brukere av vegsystemet.  
  8. C.   Kommunestyret åpner for at rådmannen kan foreta mindre justeringer i bestemmelsene dersom dette viser seg nødvendig for å innfri Jernbaneverkets innsigelser

Gjeldende dokumenter i saken

Tidligere kunngjøringer i saken

01.12.2011 ble områdeplan for Spikkestad sentrum vedtatt.

Områdeplan for Spikkestad sentrum

Planen omfatter sentrumsområde for Spikkestad sentrum med sentrumsformål (bolig, næring, handel mv), hovedveisystem, innfartsparkering, ny plassering av jernbanestasjon, gatetun (torg). Planen skal legge til rette for utviklingen av en stasjonsby i Spikkestad.

Område O01 avsatt til offentlig og privat tjenesteyting ble vedtatt tatt ut av planforslaget. Dette området er vedtatt sendt på begrenset høring som område for sentrumsformål.

Begrenset høring er gjennomført. Det er ikke mottatt klager som omfatter denne endringen.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato 30.01.2012. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen må sendes skriftlig til eller til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Områdeplan for Spikkestad vedtatt (kunngjort 19.12.2011)

Kommunestyret i Røyken kommune har i møte 01.12.2011 vedtatt Områdeplan for Spikkestad sentrum med tilhørende bestemmelser.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen omfatter sentrumsområde for Spikkestad sentrum med sentrumsformål (bolig, næring, handel mv), hovedveisystem, innfartsparkering, ny plassering av jernbanestasjon, gatetun (torg). Planen skal legge til rette for utviklingen av en stasjonsby i Spikkestad.

Område O01 avsatt til offentlig og privat tjenesteyting ble vedtatt tatt ut av planforslaget. Dette området er vedtatt sendt på begrenset høring som område for sentrumsformål.

For informasjon om klageadgang og klagesak kan du lese her.

Plandokumenter:

Vedtatt planprogram (kunngjort 16.05.2011)

I hht plan- og bygningslovens § 11-13 ble planprogram for Områdeplan for Spikkestad sentrum vedtatt i Kommunestyret 31.03.2011.

Planprogrammet finner du her.

Offentlig ettersyn av planprogram (kunngjort 29.01.2011)

Kunngjøring av planprogram for områdeplanen ”Spikkestad sentrum” i Røyken kommune – utlegging av planprogram til offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 kunngjøres herved at planprogram for områdereguleringsplan for ”Spikkestad Sentrum” er lagt ut til offentlig ettersyn. Oppstart av planarbeidet er tidligere varslet i brev, datert 23.12.2009, samt annonsert i henhold til krav i PBL.

Arealet er i kommuneplanen avsatt som sentrumsområder, område boliger, næring, offentlig formål og trafikkområder m.m.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for å skape en attraktiv, intim og levende stasjonsby med vekt på miljø og bærekraft. Dette skal bla. skje gjennom effektiv arealbruk, nærhet til kollektivtrafikk, skoler og barnehager, tilrettelagt bruk av sykkel som transportmiddel, etablering av handel/kjøpesenter/sentrum med butikker og tjenester som dekker daglige behov og legge til rette for sosiale møteplasser.

Forslag til planprogram vil ligge ute til offentlig ettersyn i 6 uker i perioden fra 31. januar 2011 til 13. mars 2011.

Planprogrammet er tilgjengelig og kan studeres nærmere på servicetorget i Rådhuset eller på vår internettside.

Klikk her for åpne planprogrammet.

Nærmere opplysninger om planprogrammet kan fås ved henvendelse til Servicetorget, Røyken kommune, tlf: 31296000

Kommentarer, merknader og innspill til planprogram eller planarbeidet rettes til: Røyken kommune, Røyken Rådhus, 3440 Røyken eller per e-post: postmottak@royken.kommune.no

Innspill og merknader til planprogrammet må sendes innen 13. mars 2011.