Kommunestyret i Røyken kommune har i møte den 1. oktober 2015 i møtesak 0061/15 vedtatt detaljreguleringsplan for gbnr 81/5 Slettatunet - Spikkestad datert 13.08.2015 med tilhørende bestemmelser datert 13.08.2015 ihht Plan- og bygningslovens § 12-12.

Se alle vedlegg i saken under kommunestyrets møte 1. oktober i møtesak nummer 0061/15 her

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 fjerde ledd, jfr. § 1-9, til Fylkesmannen i Buskerud innen tre uker. Eventuelle klager skal sendes til  eller til Røyken kommune, Rådhuset, 3414 Røyken.