Planforslag til offentlig ettersyn etter vedtak i kommuneplanutvalget 16. juni 2011

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 11-14, legges planforslag med bestemmelser, til kommunedelplan for Slemmestad, ut til begrenset høring sommeren 2011.

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i perioden fra 17.juni 2011 til 3.august 2011

Det planforslaget som nå legges ut er endret etter innspill. Høringsperiode; fra 18.februar til 1.april, etter vedtak17.februar 2011.

Endringene i planforslaget tilsier at planen må legges ut på nytt, til begrenset høring.

Planforslaget omfatter plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensutredning.

Planforslaget er tilgjengelig og kan studeres nærmere på servicetorget i Rådhuset og på Biblioteket i Slemmestad.

Nærmere opplysninger om planprogrammet kan fås ved henvendelse til Servicetorget, Røyken kommune, tlf: 31 29 60 00

Kommentarer, merknader eller opplysninger til kommunedelplanen for Slemmestad kan rettes til: Røyken kommune, Røyken Rådhus, 3440 Røyken eller per e-post: postmottak@royken.kommune.no

Innspill og merknader til planprogrammet må sendes innen 3.august 2011.

Innholdet i planen – oversikt vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, med sammendrag og temakart, samt vedlegg(1a og 1b)
 2. Bestemmelser
 3. Konsekvensutredning
 4. Plankart, datert 6.juni 2011
 5. 1a. Beskrivelse av soner, delområder og hensynssoner
 6. 1b. Sammendrag av delutredninger og temarapporter (utrykt vedlegg)

Temakart:

 1. Grønnstruktur
 2. Biologisk mangfold og verneområder
 3. Geologiturer og lokaliteter
 4. Barnetråkk samt registrering av arealer av betydning for barn og unge
 5. Vurdering av bygninger og kulturmiljøer i Slemmestad
 6. Lokale navn