Kommudedelplan for Slemmestad ble vedtatt av kommunestyret 01.12.2011.

Endring av bestemmelser ble gjort 27.03.2014.

Endringer av bestemmelser og kart (kunngjort 23.05.2014)

For å justere bestemmelser til kommunedelplan for Slemmestad vedrørende næring og handel, slik at disse blir i overensstemmelse med fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, ble forslag til endring av kommunedelplanens § 4.5 lagt ut til offentlig ettersyn på delegert myndighet.

Endring av bestemmelser om næring og handel i Kommunedelplan for Slemmestad, § 4.5 ble behandlet i formannskapsmøtet 16.10.2012. Formannskapet vedtok en endring i forhold til rådmannens forslag som hadde ligget ute til offentlig ettersyn. I tråd med vedtak i dette møtet ble forslag til endring av bestemmelse justert (inkludert justering av § 4.4 som følge av endringen), og sendt ut på ny høring.

Endringen som ble vedtatt i formannskapsmøtet åpner for handel, inkludert detaljhandel og kjøpesenter utover de områdene som er avsatt til dette formålet i fylkesdelplanen. 
Fylkesmannen har på bakgrunn av dette fremmet innsigelse til forslag om endring av kommunedelplanens bestemmelser om næring og handel.

Etter dialog med fylkesmannen og justering av forslag til endring av bestemmelsene til å omfatte en begrenset endring har fylkesmannen trukket sin innsigelse.

Det foreslås endring av bestemmelse § 4.5 som følger:

 § 4.5- Næring og handel

Omfatter Sone 2-N01,  2-N02 og 1B-N03

Områdene tillates benyttet til kontor/forretning /offentlig tjenesteyting/trafikkareal, herunder innfartsparkering.

Innenfor disse områdene tillates handel med plasskrevende varer som møbler, biler, motorkjøretøy, trelast, salg fra planteskoler/ hagesentre.

Parkering skal foregå i kjellerplan, parkeringshus, og inntil 25 % av det totale antallet parkeringsplasser skal plasseres på bakkeplan.

Det tillates næringsvirksomhet i 1. etasje på parkeringshus, innfartsparkering.

Den ubebygde del av tomta tillates ikke benyttet til lager, restvarer eller avfall generelt.

§ 4.5.1 Sone 2-N01

I området tillates forretning/kjøpesenter med detaljhandel inntil 6 000 m2 BRA. Treningssenter kan tillates.

§ 4.5.2 Sone 2-N02

I området tillates forretning/kjøpesenter med detaljhandel inntil 25 000 m2 BRA, samt bolig

§ 4.5.3 Sone 1B-N03

I området tillates forretning/kjøpesenter med detaljhandel inntil 3 000 m2 BRA.

Saksdokumenter

  1. Saksframlegg
  2. Fylkesmannen trekker innsigelsen
  3. Høringsuttalelse
  4. Saksprotokoll 11-12 fra behandling i formannskapet 16.10.2012
  5. Endrede bestemmelser til kommunedelplan for Slemmestad
  6. Bestemmelser til kommunedelplan for Slemmestad - vedtatt 01.12.2011
  7. Gjeldende plankart - vedtatt 01.12.2011
  8. Revidert plankart - kommunedelplan for Slemmestad

Kommunedelplan for Slemmestad vedtatt (kunngjort 02.03.2012)

Kommunestyret i Røyken kommune har i møte 01.12.2011 (møtesak 80/11) vedtatt Kommunedelplan for Slemmestad med tilhørende bestemmelser.

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 å vedtas forslag til kommunedelplan for Slemmestad, med forbehold om at fylkesmannen i Buskerud trekker sine innsigelser

Kommunestyret ber rådmannen om en sak der fremdrift i utviklingsarbeidet i Slemmestad belyses. Saken fremmes for Formannskapet snarest mulig.

Håvard Vestgren H fremmet følgende forslag:

Kommunestyret ber rådmannen om en sak der fremdrift i utviklingsarbeidet i Slemmestad belyses. Saken fremmes for Formannskapet snarest mulig.

Enstemmig vedtatt i tillegg til formannskapets innstilling.

Kommunedelplan for Slemmestad

Visjon for Slemmestad 2030:

”Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne attraktive rekreasjonsområder. Det er et sted med identitet og særpreg knyttet til unik geologi, stolt industrihistorie og et blomstrende kulturliv”.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato 10.03.2012. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen må sendes skriftlig til eller til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

For informasjon om klageadgang og klagesak kan du lese her.

Plandokumenter

Tidligere behandling med vedlegg/utfyllende dokumentasjon finner du her