Vedtatt mindre endring av reguleringsplan for rv. 23 Dagslett – Linnes – anleggsvei Daueruddalen

14.04.2016, sak 0050/16, vedtok formannskapet i Røyken kommune detaljregulering rv. 23 Dagslett – Linnes – anleggsvei Daueruddalen.

Formålet med den mindre endringen er:

  • Forsterke anleggsveien slik at to lastebiler kan møtes
  • Midlertidig bekkelukking, for å minske inngrep i dalsiden.
  • Koble den midlertidige bekkelukkingen til den permanente, for bedre skjerming av partikkelavrenning i bekken og bedre håndtering av overflatevann.

Formannskapets vedtak kan påklages. Det er fylkesmannen i Buskerud som er klageinstans. Klagen skal sendes til Røyken kommune ved å bruke det elektroniske skjemaet på kunngjøringssiden på vår hjemmeside eller til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Vedtak og dokumenter i saken finner du her.

Fristen for å klage er 12.05.2016. Vi ber om at klagen blir merket med saksnummer 16/707.