I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles De herved om at det skal utarbeides detaljplan for Gamle Drammensvei 6, del av gnr. 6, bnr. 106 i Røyken kommune.

Tomten Gamle Drammensvei 6 som er på 14, 5 daa, er uregulert, den er disponert til bolig­bebyggelse i Kommuneplanens arealdel. Det er gjennom prinsippavklaring i formannskapet 20.10.2016 avklart at man kan avvike krav om blokkbebyggelse i kommuneplanen og heller disponere til konsentrert småhus­bebyggelse (rekkehus, kjedehus og flermanns­boliger inntil 2 etasjer), med tilhørende anlegg, leke-/ oppholds­arealer og trafikkarealer. Eiendommen gnr.6 bnr 1 og tilstøtende veier er tatt med varslingsområdet. Eksisterende bebyggelse på tomten gnr.6 bnr.1 skal beholdes. Innhentede konsulentrapporter vil følge saken videre.

Parallelt med planarbeidet startes også diskusjonen med kommunen om en utbyggingsavtale.

Planen utarbeides av:   

Block Watne AS, Prosjekteringsavdelingen
Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo
Tlf. 23 24 60 00, E-post: .

Eventuelle kommentarer og synspunkter det bør tas hensyn til under planarbeidet imøtesees oversendt undertegnede til Block Watne AS, Prosjekteringsavdelingen, med kopi til Røyken kommune, innen 31 januar 2017.

Vedlegg