Kommunestyret har i møte 14.09.17 vedtatt planprogrammet til Områdeplan for Røyken med tilliggende områder i medhold av plan- og bygningsloven § 12 - 9.

Alle dokumenter i saken finner du i møtekalenderen, under møtesak 80/17:

https://innsyn.royken.kommune.no/motekalender/motedag/42942

Vedtaket i saken ble som følger:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 vedtas planprogrammet for områdeplan for Røyken med tilliggende områder.

Det ble gjort følgende protokolltilførsel:

«MDG Røyken ber om at det i planarbeidet søkes tilført Røyken sentrum urbane stedskvaliteter og møteplasser som tettstedet så sårt mangler i dag, herunder at Spikkestadveien omformes til Miljøgate, og at breddene langs Skitt-Hegga oppgraderes til en vakker og trivelig elvepark med turvei langs elvebredden, og aktivitetspark for barn og voksne».

Her finner du planprogrammet

Fastsetting av planprogram kan ikke påklages.